Pieniędzy tych jest więc więcej niż w 2011 roku, kiedy to fundusz przekazał samorządom 726 mln zł oraz 711 mln zł w 2010 roku.

PFRON zamieścił też właśnie na swojej stronie internetowej projekt podziału pieniędzy między poszczególne powiaty. Podstawę do wyliczenia tej kwoty stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. nr 88 poz. 808 z późn. zm.).

Najwięcej wniosków osób niepełnosprawnych składanych do powiatów dotyczy dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych

Z przyznanych środków powiaty będą udzielać niepełnosprawnym dofinansowania m.in. do turnusów rehabilitacyjnych, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny oraz likwidacji barier architektonicznych. To, ile pieniędzy będzie przeznaczone na realizację poszczególnych zadań, musi być określone w uchwale radnych powiatu.

Ponadto radni muszą też wskazać na dodatkowe kryteria, od których będzie zależało przyznanie dofinansowania, np. pierwszeństwo dla dzieci, osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Może też decydować kolejność składania wniosków.

PFRON podzielił też pieniądze między samorządy wojewódzkie, które łącznie otrzymają ponad 90,1 mln zł. Informację o dokładnej kwocie przypadającej danej jednostce samorządu fundusz przekaże po opublikowaniu ustawy budżetowej w Dzienniku Ustaw.