Przepisy kodeksu pracy obciążają pracodawcę odpowiedzialnością za stan bhp w firmie, także w sytuacji, w której na terenie zakładu pracy pracują podwładni innych pracodawców. Może ona mieć miejsce np. w ramach realizacji zlecenia u kontrahenta (w tym pracowników delegowanych z zagranicy) czy też wspólnego świadczenia usług przez kilku pracodawców albo prowadzenia działalności w tym samym miejscu przez wielu pracodawców.

Zgodnie z art. 208 k.p. wykonywanie pracy w tym samym miejscu przez pracowników zatrudnionych przez różnych pracodawców skutkuje koniecznością komunikacji oraz uzgodnień pomiędzy nimi. Muszą oni współpracować ze sobą, wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bhp wszystkich pracowników, ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników, a także informować się nawzajem oraz pracowników lub ich przedstawicieli o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas wykonywania przez nich prac.

Dodatkowo pracodawca, w zakładzie którego praca jest wykonywana, powinien przekazać innym pracodawcom informacje wskazane w art. 2071 k.p., tj. o zagrożeniach dla zdrowia i życia, działaniach dla ich wyeliminowania, wyznaczonych pracownikach do udzielania pierwszej pomocy, wykonywania czynności dot. zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Przepisy nie określają, w jakiej formie tego rodzaju ustalenia pomiędzy pracodawcami powinny zostać przeprowadzone ani jaki powinien być ich szczegółowy zakres (np. obowiązki koordynatora, możliwość wydawania przez niego poleceń pracownikom innych pracodawców oraz realizacji instrukcji poszczególnych pracodawców, zasady ponoszenia kosztów jego pracy oraz raportowania czy też jego odpowiedzialność). Jednak pozostawienie ich w formie ustnej może stanowić potencjalne źródło nieporozumień i konfliktów, zwłaszcza przy wystąpieniu wypadku.