Wstrzymanie dopłat z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dotyczy samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SPZOZ) oraz zakładów aktywizacji zawodowej, które są jednostkami sektora finansów publicznych i zatrudniają niepełnosprawnych pracowników. Tak jak inni pracodawcy, ubiegali się oni w PFRON o dofinansowania do ich pensji.
Problemy pojawiły się w 2010 roku, kiedy PFRON zaczął inaczej interpretować art. 26b ust. 7 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Zgodnie z nim dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzenia pracownika w części finansowanej ze środków publicznych. Przepis ten ma eliminować podwójne budżetowe dofinansowanie pracy niepełnosprawnych.
– Po wstrzymaniu dopłat z PFRON odwołaliśmy się do resortu pracy, który uchylił decyzję funduszu i polecił jeszcze raz rozpatrzyć sprawę – mówi Wojciech Korkowski, dyrektor SPZOZ w Stalowej Woli.
Niestety po otrzymaniu stanowiska Ministerstwa Finansów (MF) resort pracy zmienił zdanie i przyjął linię interpretacji PFRON.
MF powołał się na obowiązującą od 2009 roku ustawę o finansach publicznych. Wskazuje ona, że środkami publicznymi są m.in. dochody publiczne i przychody jednostek sektora finansów publicznych z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł. Resort finansów przypomniał, że środki finansowe NFZ pochodzące głównie ze składek na ubezpieczenie zdrowotne są przekazywane SPZOZ w ramach odpłatności za świadczone przez nie usługi i są środkami publicznymi. Jest z nich finansowana działalność tych jednostek, w tym wynagrodzenia pracowników.
– Ale tu nie o to chodzi, czy SPZOZ-y dysponują środkami publicznymi, czy nie, ale o przesłankę celowościową wprowadzenia art. 26b ust. 7 ustawy. Zatrudnianie niepełnosprawnych wiąże się z dodatkowymi kosztami i obowiązkami – mówi Wojciech Korkowski.
Dodaje, że dofinansowania do pensji stanowiły bardzo istotną część budżetu. Ich brak wpływa negatywnie na wynik finansowy placówki.
SPZOZ w Stalowej Woli i inne placówki z województwa podkarpackiego zamierzają walczyć o dofinansowania, składając skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

2169,20 zł wynosi miesięczna dopłata do pensji osoby zaliczonej do grupy o znacznym stopniu niepełnosprawności

16,4 tys. pracodawców otrzymywało z PFRON dofinansowania do pensji pracowników