Określa ono nowe kategorie ryzyka i odpowiadające im stopy procentowe składki. Na jego podstawie w przypadku pracowników zaliczanych do jednej z 28 grup zawodowych ich pracodawcy będą płacić niższe składki niż w ubiegłym roku.

W tej samej wysokości będą ją odprowadzać przedsiębiorcy wykonujący 22 inne rodzaje działalności, a wzrost kategorii ryzyka i tym samym stopy procentowej składki dotyczy 14 grup. Każda firma musi sprawdzić numer Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) określony w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. nr 251, poz. 1885 z późn. zm.). Na jej podstawie ustali wysokość ubezpieczenia.

1,5 mln płatników zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego więcej niż 9 ubezpieczonych

Po zmianach najniższa stopa procentowa składki wynosi jak dotychczas 0,67 proc., natomiast najwyższa wzrośnie z 3,33 do 3,86 proc. To efekt zwiększenia najwyższej kategorii ryzyka, która dotyczy wydobywania węgla kamiennego i brunatnego (lignitu). Ponieważ stopa procentowa składki dla płatnika zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych oraz dla tych niepodlegających wpisowi do rejestru REGON wynosi połowę najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy, oznacza to, że w nowym roku będzie ona wyższa i wzrośnie z 1,67 do 1,93 proc. Natomiast ci płatnicy składek, którzy nie składali informacji ZUS IWA, bo nie mieli takiego obowiązku, składkę na ubezpieczenie wypadkowe opłacają według stopy procentowej właściwej dla ich grupy działalności.

Z wyliczeń MPiPS wynika, że podniesienie wysokości składki spowoduje zwiększenie wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W sumie większe składki zapłaci 1,119 mln płatników. Z tego tytułu w 2012 roku do kasy FUS wpłynie 99 mln, w następnym – 156 mln, a w 2014 roku już 165 mln zł.

Etap legislacyjny

Projekt