Tak wynika z projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Trafił właśnie do konsultacji. Korzystna dla przedsiębiorców nowelizacja ma wejść w życie 1 maja 2012 r. Autorami projektu są senatorowie. Jego przygotowanie jest efektem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 listopada 2010 r. (P 29/09, Dz.U. nr 225, poz. 1474).

Senacka propozycja przewiduje, że właściciel firmy nie zapłaci dodatkowej opłaty do wysokości 100 proc. nieopłaconych przez niego składek, jeśli jest przeciw niemu prawomocny wyrok stwierdzający, iż czyn, którego się dopuścił jest przestępstwem lub wykroczeniem. Zakład umorzy więc swoje postępowanie, które wszczął, żeby ukarać przedsiębiorcę dodatkową opłatą, lub jeśli już wydał decyzję, to uchyli ją i odda przedsiębiorcy pobraną od niego opłatę. ZUS zawiesi natomiast wymierzenie kary finansowej do czasu zakończenia postępowania karnego lub w sprawie o wykroczenie polegające na niezapłaceniu składek.

– Nowe przepisy będą jednak dotyczyć tylko tych samozatrudnionych, wobec których postępowanie w sprawie zaległości ubezpieczeniowych zostanie wszczęte po wejściu ich w życie – mówi Paweł Pelc, radca prawny prowadzący własną kancelarię.

Obecnie właściciel firmy może być ukarany za niepłacenie składek dwa razy. Najpierw przez ZUS opłatą wynoszącą 100 proc. zaległości. Jest ona przewidziana w art. 24 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.). Drugi raz na podstawie art. 218 par. 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. nr 88, poz. 553 z późn. zm.). Przepis ten przewiduje, że ten, kto wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do dwóch lat.

Etap legislacyjny

Projekt trafił do konsultacji