Jest to jedna ze zmian, którą przewiduje przekazany do podkomisji nadzwyczajnej projekt nowelizacji ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. nr 149, poz. 887 z późn. zm.). Został on złożony przez posłów PO i PSL i ma zacząć obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

– Projekt to efekt kompromisu zawartego ze stroną samorządową, a jego celem jest przesunięcie w czasie niektórych jej obowiązkowych rozwiązań i zamianę ich na fakultatywne – mówiła Magdalena Kochan, poseł PO, przedstawiciel wnioskodawców.

Przeciwko obowiązującym od początku tego roku przepisów protestowały bowiem gminy i powiaty, które wskazywały, że na nałożone na nie zadania nie mają zagwarantowanych dodatkowych pieniędzy.

W szczególności dotyczyło to konieczności zatrudniania asystentów rodziny oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Nowelizacja zakłada więc, że do końca 2014 roku, zatrudnienie i przydzielenie rodzinie biologicznej asystenta będzie nieobowiązkowe. Chyba że taka potrzeba wyniknie z analizy sytuacji rodziny. Dodatkowo będzie możliwe łączenie pracy asystenta z zatrudnieniem jako pracownik socjalny, pod warunkiem że praca ta będzie wykonywana na terenie innej gminy.

Jeden koordynator będzie miał pod swoją opieką 30 rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka

Ponadto do 1 stycznia 2015 r. opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej mają być obowiązkowo objęte tylko te rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, które mają krótszy niż dwa lata staż w pełnieniu tej funkcji.

Te z większym doświadczeniem mogłyby korzystać z takiej formy wsparcia na swój wniosek. Natomiast po tej dacie koordynator zajmowałby się rodzinami z dwuletnim stażem tylko na ich prośbę.

To oznaczałoby jednak, że koordynator dla żadnej z grup rodzin nie byłby obligatoryjny, a powiat nie musiałby takiej osoby zatrudniać.

Projekt przewiduje więc całkowite odwrócenie obecnych rozwiązań, które przewidują, że koordynator będzie zajmował się obowiązkowo do końca 2014 r. rodzinami z trzyletnim stażem, a pozostałymi tylko na ich wniosek. Natomiast od 1 stycznia 2015 r. byłby już obowiązkowy dla wszystkich rodzin.

Co więcej jeden taki pracownik przypadałby nie tak jak obecnie na 15 rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, ale na 30.

Tak daleko idącym zmianom sprzeciwiają się jednak organizacje pozarządowe i środowiska rodzin zastępczych, które uczestniczyły w pracach nad ustawą w poprzedniej kadencji Sejmu.

60,5 tys. dzieci przebywało w ubiegłym roku w rodzinach zastępczych

Etap legislacyjny

Sejm, I czytanie