Po uzyskaniu informacji o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej gmina podejmie działania, które mają wspierać komorniczą egzekucję alimentów.
Taką zmianę do ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 1, poz. 7 z późn. zm.) wprowadziła ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, obowiązująca od stycznia tego roku. Wcześniej przepisy przewidywały dwie sytuacje, w których gmina wszczynała postępowanie wobec niepłacącego na dziecko rodzica. Po pierwsze z urzędu, gdy osoba uprawniona ma przyznane świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego. Po drugie, w przypadku złożenia przez nią wniosku w tej sprawie.
– Może go złożyć rodzic, który nie spełnia warunków przyznania świadczenia, np. z powodu przekroczenia kryterium dochodowego. Musi tylko dołączyć zaświadczenie od komornika potwierdzające bezskuteczność egzekucji alimentów za ostatnie dwa miesiące – mówi Edyta Łukowiec, kierownik sekcji świadczeń alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku.