Osoby występujące do ZUS o wypłatę zasiłku pogrzebowego muszą udowodnić, że pokryły koszty pochówku osoby ubezpieczonej, przedstawić numer renty lub emerytury albo zaświadczenie od pracodawcy o opłaceniu składek.
Rodziny osób ubezpieczonych po ich śmierci mają prawo do zasiłku pogrzebowego. Krąg osób uprawnionych do takiej pomocy państwa jest określony w ustawie z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.). Członkowie rodziny osoby uprawnionej do renty lub emerytury, po której śmierci przysługuje zasiłek pogrzebowy, to te same osoby, które mogą uzyskać rentę rodzinną, z zastrzeżeniem, że od wnuków i rodzeństwa nie wymaga się spełnienia warunku przyjęcia na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat: