Zgodnie z art. 73 ust1 pkt 2 lit. c ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. nr 69, poz. 415 z późn. zm.) okres pobierania zasiłku wynosi 12 miesięcy dla bezrobotnych, którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do lat 15. Jednocześnie musi być spełniona przesłanka, że małżonek osoby zarejestrowanej w urzędzie pracy jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do takiej pomocy finansowej przez współmałżonka.

Taki kształt przepisu spowodował, że w tej sytuacji osoby samotnie wychowujące dziecko znalazły się poza ustawą. Jak zauważył poseł John Abraham Godson (PO)w interpelacji do ministra pracy, urzędy pracy i wojewódzkie interpretują przepis w ten sposób, że łącznie muszą być spełnione warunek wychowywania dziecka w wieku do lat 15 i posiadanie bezrobotnego małżonka.

742,10 zł wynosi zasiłek dla bezrobotnych za pierwsze 3 miesiące

Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy, potwierdził, że wykładania obecnego przepisu wyklucza, aby samotny rodzic miał prawo do zasiłku dla bezrobotnych przez 12 miesięcy z tytułu wychowania dziecka do 15. roku życia. Jednak jego zdaniem osoby takie powinny być w zakresie długości zasiłku dla bezrobotnych zrównane z tymi pozostającymi w związku małżeńskim. Dlatego zadeklarował, że w trakcie kolejnych nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia dokonana zostanie zmiana uprawniająca bezrobotnych wychowujących samotnie dzieci do dłuższego zasiłku.

Zgodnie z ustawą zasiłek przez 12 miesięcy mogą również pobierać bezrobotni zamieszkujący w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju. Zasiłek przez rok może pobierać osoba bezrobotna powyżej 50 roku życia mająca jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku.