Czy pracodawca ma obowiązek konsultować z radą pracowników planowane przejście zakładu pracy lub jego części, o którym mowa w art. 231 kodeksu pracy?
Zgodnie z art. 261 ustawy o związkach zawodowych w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę, dotychczasowy i nowy pracodawca są obowiązani do poinformowania na piśmie działających u każdego z nich zakładowych organizacji związkowych o przewidywanym terminie tego przejścia, jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skutkach dla swoich pracowników, a także zamierzonych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia tych pracowników. Jeżeli u pracodawców objętych transferem nie działają zakładowe organizacje związkowe, zgodnie z art. 231 par. 3 k.p. oni są zobowiązani poinformować o transferze swoich pracowników.
Ustawa z 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji nie przewiduje wprost obowiązku informowania rady pracowników przez pracodawcę o przejściu zakładu pracy lub jego części w trybie art. 231 k.p. Niemniej pracodawca ma obowiązek przekazywać radzie pracowników informacje dotyczące: działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy oraz przewidywanych w tym zakresie zmian, stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia czy takich, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia. W części tych spraw ma też obowiązek przeprowadzić z radą pracowników konsultacje.
Nie ulega wątpliwości, że transfer zakładu pracy (np. w przypadku fuzji dwóch spółek) będzie związany ze zmianami w strukturze zatrudnienia, jak również organizacji pracy. Będzie miał również poważny wpływ na sytuację obu pracodawców. W konsekwencji należy uznać, iż jeśli u pracodawców objętych transferem funkcjonują rady pracowników, to powinny one być o transferze zakładu pracy poinformowane. Ponadto transfer zakładu pracy powinien być również przedmiotem konsultacji pracodawcy z radą pracowników.