Wczoraj rząd przyjął projekt rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej. Zgodnie z nim nie ulegają zmianie przepisy dotyczące opłacania świadczeń zdrowotnych w przypadku cudzoziemców i osób skazanych. Nadal koszty tych świadczeń pokrywają resort MSWiA oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. Zmianie ulega natomiast sposób finansowania leków wydawanych tym osobom. Zgodnie z przyjętym projektem rozporządzenia koszty refundacji leków nie będą obciążać budżetu resortu zdrowia (tak było dotychczas), ale zapłaci za nie MSWiA (w przypadku cudzoziemców) oraz resort sprawiedliwości (w przypadku osób skazanych).

Rozporządzenie zmienia również sposób pokrywania z budżetu państwa kosztów świadczeń zdrowotnych udzielonych osobom, które nie mają żadnego tytułu do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym. Od 1 stycznia 2008 r. krąg osób uprawnionych do tych świadczeń został rozszerzony o kobiety w ciąży i dzieci do 18 roku życia (jeżeli nie są objęte ubezpieczeniem z innego tytułu). W 2007 roku na pokrycie kosztów leczenia tych osób wydano z budżetu ponad 2,6 mln zł.

Środki na pokrycie wydatków na leczenie osób nieubezpieczonych NFZ będzie otrzymywał w formie dotacji z tej części budżetu, której dysponentem jest Ministerstwo Zdrowia. Dotychczas placówki otrzymywały pieniądze za pośrednictwem Biura Rozliczeń Międzynarodowych (BRM). Jednak Biuro to przestało istnieć z końcem stycznia tego roku.

Projekt rozporządzenia czeka teraz na podpis premiera.