Jeżeli pracownik przepracuje część dnia pracy, a następnie na ten sam dzień otrzyma zwolnienie lekarskie, to pojawia się wątpliwość, czy należy wypłacić mu wynagrodzenie za pracę, czy też świadczenie chorobowe.
Kodeks pracy, jak również ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa nie regulują tej kwestii. W myśl wspomnianych przepisów wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy w wysokości 1/30 podstawy jego wymiaru. Nie jest zatem możliwe wypłacenie wynagrodzenia chorobowego (zasiłku) tylko za część dnia, tj. w wysokości niższej niż 1/30 podstawy wymiaru. Jak powinien w takiej sytuacji postąpić pracodawca? Czy może wypłacić wynagrodzenie za czas przepracowany, np. za 4 godziny, i zasiłek chorobowy?
Według ZUS w świetle obowiązujących norm prawa pracy, określonych w art. 80 kodeksu pracy, wynagrodzenie przysługuje pracownikowi za pracę wykonaną. Na podstawie jego art. 84 pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia.

Zgodnie z kodeksem pracy wynagrodzenie przysługuje pracownikowi za wykonaną pracę

Reklama
Przepisy ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 ze zm.) nie przewidują możliwości wypłaty zasiłku chorobowego za część dnia. Zatem w przypadku gdy pracownik po przepracowaniu tylko kilku godzin udaje się do lekarza i otrzymuje zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby rozpoczynające się od tego dnia, to za ten dzień pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego.
Jeżeli pracownikowi, mimo przepracowania części dnia pracy, pracodawca wypłaci wynagrodzenie w kwocie przysługującej za cały dzień, to w takiej sytuacji nie przysługuje pracownikowi zasiłek chorobowy, a dnia tego nie uznaje się za dzień niezdolności do pracy z powodu choroby. Skutkuje to tym, że nie wlicza się go do okresu zasiłkowego, tj. maksymalnego okresu, przez który ubezpieczonemu może przysługiwać zasiłek chorobowy, ani do okresu 33 lub 14 dni w roku kalendarzowym, o którym mowa w art. 92 kodeksu pracy, po upływie którego pracownik nabywa prawo do zasiłku chorobowego.
Zgodnie z przepisem art. 92 par. 3 pkt 2 kodeksu pracy wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby nie przysługuje w przypadkach, w których pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego.