Specjalny zasiłek opiekuńczy otrzyma osoba opiekująca się dorosłym niepełnosprawnym członkiem rodziny. Jego przyznanie będzie jednak uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. Takie zmiany w zasadach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego przewiduje wysłany już do konsultacji społecznych projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Zgodnie z zapowiedziami rządu prawo do tego świadczenia w obecnym brzmieniu przepisów zachowają tylko ojciec, matka, opiekun prawny oraz rodzina zastępcza spokrewniona z dzieckiem. Co więcej wysokość świadczenia dla nich wzrośnie z 520 zł do 620 zł miesięcznie.
Z kolei inne osoby zobowiązane do alimentacji, np. córka zajmująca się rodzicem lub wnuczek babcią zyskają prawo do zupełnie, nowego świadczenia – specjalnego zasiłku opiekuńczego.
Wyniesie ono 520 zł, ale gmina przyzna je tylko wtedy, gdy dochody obydwu rodzin (opiekuna i osoby, nad którą sprawuje opiekę) nie przekroczą kryterium dochodowego wynoszącego 583 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Specjalny zasiłek opiekuńczy będzie poprzedzony wywiadem z opiekunem

Ponadto gmina będzie miała obowiązek przed przyznaniem specjalnego zasiłku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego według wzoru i na zasadach obowiązujących w pomocy społecznej. Zostanie on powtórzony po sześciu miesiącach od wydania decyzji oraz w każdej następnej sytuacji, gdy gmina będzie miała wątpliwości co do sprawowania rzeczywistej opieki nad niepełnosprawnym.
Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 kwietnia i będą stosowane nie tylko wobec osób składających wniosek po tym terminie.
– Tego dnia utracą moc dotychczasowe decyzje przyznające wsparcie i będziemy mieli obowiązek wszcząć z urzędu postępowanie w sprawie o przyznanie świadczenia lub specjalnego zasiłku – mówi Natalia Siekierka z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.
Dodaje, że jeszcze przed postępowaniem gminy będą musiały zawiadomić wszystkie osoby o czekających je zmianach.
Projekt przewiduje jednak, że osobom, którym świadczenie pielęgnacyjne przysługiwało, a po 1 kwietnia nie będą spełniać warunków przyznania specjalnego zasiłku, zostanie on im przyznany jeszcze na dodatkowe 6 miesięcy.
Ma to służyć realizacji konstytucyjnej zasady ochrony praw nabytych.