Jak podkreślił komisarz UE ds. zatrudnienia Laszlo Andor, aktywizacja ludzi starszych polega nie tylko na utrzymaniu ich na rynku pracy, ale przede wszystkim na wspieraniu wszelkich form aktywności społecznej i ustawicznego kształcenia. Zwiększanie udziału osób starszych korzystających z internetu ma z kolei kluczowe znaczenie dla podtrzymania ich samodzielności i integracji społecznej - argumentował komisarz w czasie konferencji w Kopenhadze inaugurującej Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.

W Danii w wolontariat angażuje się 48 proc. ludzi powyżej 55. roku życia

Na pozytywny przykład Danii wskazała w imieniu duńskiej prezydencji minister ds. integracji i spraw społecznych Karen Haekkerup. Według najnowszych badań Eurostatu, w Danii w wolontariat angażuje się 48 proc. ludzi powyżej 55. roku życia, podczas gdy w europejska średnia to zaledwie 27 proc. - zaznaczyła. Dodała, że jednym z priorytetów duńskiej prezydencji w ramach roku poświęconego osobom starszym jest akcentowanie korzyści wynikających z angażowania ich w życie zawodowe i społeczne.

Uczestnicy konferencji zwrócili jednocześnie uwagę na potrzebę zwiększenia udziału osób starszych w rynku pracy. Wynika to z przyczyn demograficznych: na emeryturę przechodzi właśnie pokolenie powojennego tzw. baby boomu, a ogólny udział ludności w wieku ponad 55 lat wzrósł w Europie z 25 proc. w 1990 do 30 proc. w ubiegłym roku - wyjaśnił Andor. Szacuje się, że w 2060 roku ludzie powyżej 55. roku życia będą stanowić już 40 proc. ogółu.

Andor przypomniał, że założeniem strategii UE2020 jest zwiększenie w krajach członkowskich do 75 proc. udziału osób aktywnych zawodowo w przedziale wiekowym 20-64.

W 2010 roku najwięcej zatrudnionych w wieku 55-59 lat było w Szwecji

Według najnowszego badania Eurostatu, w 2010 roku najwięcej zatrudnionych w wieku 55-59 lat było w Szwecji (80,7 proc.), Danii (75,9 proc.) i Finlandii (72,5), a najmniej w Polsce (45,8 proc.), Słowenii (46,9 proc.) i na Malcie (49,3 proc.). Jeżeli chodzi o zatrudnionych w przedziale wiekowym 60-64 liderem pozostaje Szwecja (61 proc.), a najgorzej wypadają Węgry (13 proc.); w Polsce jest to 19,1 proc.

Andor zaznaczył, że nie ma sprzeczności między dążeniem do zmniejszenia bezrobocia wśród ludzi młodych, co jest wyzwaniem w wielu unijnych krajach ogarniętych kryzysem, a aktywizacją zawodową ludzi starszych. Statystyki Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wskazują, że kraje, w których aktywność zawodowa osób starszych utrzymuje się na wysokim poziomie, nie mają również problemu z bezrobociem młodych - przekonywał.

Także unijny komisarz ds. zdrowia John Dalli argumentował, że błędem jest posługiwanie się tylko kategoriami ekonomicznymi, ponieważ obecny kryzys zostanie przezwyciężony, a z powodów demograficznych problem aktywizacji i wspierania samodzielności ludzi starszych pozostanie aktualny.

Zwłaszcza w czasach kryzysu ekonomicznego solidarność międzypokoleniowa nabiera szczególnego znaczenia i nie można przeciwstawiać bezrobocia młodych konieczności utrzymania na rynku pracy osób starszych - podsumowała minister Haekkerup.

Dzień Solidarności Międzypokoleniowej jest obchodzony w UE 29 kwietnia.