Do końca tygodnia firma musi wpłacić na konto Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) niespożytkowane do końca ubiegłego roku pieniądze pochodzące m.in. ze zwolnień podatkowych. Tak wynika z art. 13 ustawy z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r. nr 226, poz. 1475).
Zgodnie z nim do 20 stycznia 2012 r. zwrotowi podlegają te środki zgromadzone przez zakłady pracy chronionej (ZPChr) w Zakładowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON), które pochodziły ze zwolnień podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od czynności cywilnoprawnych, jeżeli zostały uzyskane przed 1 stycznia 2011 r. i nie zostały spożytkowane do 31 grudnia 2011 r. Ten sam warunek dotyczy też środków z ZFRON, które zostały uzyskane z części zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Ponadto 20 stycznia mija też termin składania innych dokumentów sprawozdawczych do PFRON. Do tego dnia ZPChr, firmy działające na otwartym rynku pracy oraz pracodawcy nieosiągający 6-proc. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych muszą przesłać deklarację DEK-R. Z kolei firmy mające powyżej 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, wśród których 6 proc. stanowią osoby niepełnosprawne, powinny przesłać druk informacji rocznej INF-2.