Gmina odmówi przyznania becikowego rodzicowi, jeżeli dochody jego oraz pozostałych członków rodziny przekroczyły w danym roku 85 528 zł.
Wprowadzenie kryterium dochodowego, od którego będzie uzależnione przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, przewiduje przesłany właśnie do konsultacji społecznych projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych. Jest to jednocześnie realizacja założeń expose premiera, który zapowiadał, że prawo do tego świadczenia stracą najbogatsi rodzice.
Nowelizacja przewiduje, że becikowe będzie przysługiwać, jeżeli suma dochodów osiąganych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o świadczenie, nie przekracza limitu podstawy obliczenia podatku, o którym jest mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest nią kwota 85 528 zł.