Uchwała wymaga od banków ustalenia premii dla kadry kierowniczej na nowych zasadach. Premia będzie wypłacana w ratach. Pierwsza część (od 40 do 60 proc.) może być wypłacona pracownikowi już po roku pracy. Pozostała część płatności powinna być rozłożona na 3 do 5 lat i płacona raz do roku. To, czy pracownik otrzyma odroczoną płatność raz w roku, czy też nie, będzie zależało od tego, czy osiągnie w danym roku wyniki. Może się więc zdarzyć, że w którymś z kolejnych lat premia nie będzie w ogóle wypłacona. Oceniane są przy tym nie tylko wyniki finansowe, lecz także realizacja celów strategicznych banku i inne miękkie kryteria. Przy czym ocena nie może być uzależniona jedynie od dobrej kondycji banku czy też osiągnięcia przez pracownika wyniku finansowego na zakładanym poziomie.

Odroczona płatność ma na celu ograniczenie osób zajmujących kierownicze stanowiska w banku do podejmowania nadmiernego ryzyka w krótkim czasie, dlatego ocena pracownika jest rozłożona na co najmniej 3 lata. Połowa premii jest zasadniczo wypłacana w gotówce, zaś druga połowa w akcjach lub innych instrumentach finansowych. Banki, które są notowane na giełdzie, mogą oferować dla kadry kierowniczej swoje akcje. Innym rozwiązaniem jest przyznanie przez bank pracownikom akcji fantomowych. Akcja fantomowa polega na tym, że premia wypłacana jest w gotówce zaś wartość tej premii, czyli ilość wypłacanej gotówki zależy od tego, jaki jest kurs akcji banku np. w chwili wypłaty. Trzecim sposobem, który pozostaje wyjściem dla banków nienotowanych na giełdzie, jest albo emisja obligacji, albo też przyznanie akcji fantomowych na podstawie wyceny wartości banku lub też w oparciu o osiągnięty zysk. W przypadku akcji fantomowych wypłata premii następuje w całości w gotówce. Banki obecnie opracowują nowe systemy wynagradzania, tak aby premie za 2012 r. mogły być wypłacone już na nowych zasadach.