Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało wyjaśnienie dotyczące stosowania przepisów przejściowych, w związku z obowiązującą od nowego roku ustawą z 19 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. nr 205, poz. 1212). Zgodnie z jej art. 3 sprawy o świadczenia rodzinne do których prawo powstało przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej, podlegają rozpatrzeniu na zasadach i w trybie obowiązującym dotychczas, czyli do 31 grudnia 2011 r.

Jak tłumaczy resort, przyznanie wnioskowanego świadczenia w zależności od jego rodzaju oraz indywidualnych okoliczności konkretnej sprawy może nastąpić od miesiąca złożenia wniosku albo od miesiąca późniejszego lub wcześniejszego (dotyczy to np. zasiłku i świadczenia pielęgnacyjnego). Jeżeli więc przy rozpatrywaniu indywidualnej sprawy okaże się, że prawo do świadczeń przysługuje za okres przed 1 stycznia, gmina zastosuje w niej przepisy obowiązujące przed nowelizacją, niezależnie od tego, z jaką datą zostanie wydana decyzja.

Taka sytuacja dotyczy w szczególności przypadku, gdy wniosek o przyznanie zasiłku na dziecko został złożony po 10 grudnia ubiegłego roku i gmina nie zdążyła wydać decyzji do końca 2011 r. Mimo więc, że decyzja będzie wydana już w styczniu, to prawo do tego świadczenia powstanie od 1 grudnia (bo zasiłek przysługuje od miesiąca, w którym wpłynął prawidłowo wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami). W związku z tym zastosowanie znajdą obowiązujące wówczas przepisy.

Ponadto rodzic, który złożył taki wniosek, nie musi teraz składać drugiego zgodnego z nowym wzorem, bo wraz z nowelizacją ustawy zmieniły się też druki składanych wniosków i innych dokumentów.