ZUS wypłaci pieniądze niani, która uległa wypadkowi w czasie wykonywania swoich obowiązków lub w drodze do pracy.
Ubezpieczona otrzyma 100 proc. pensji. Na rodzicach ciążą jednak obowiązki dokumentacyjne wobec ZUS.
– Wielu z nich, podpisując umowy z nianiami, nie zdaje sobie z tego sprawy – mówi Witold Polkowski z Pracodawcy RP.
Dokumentem niezbędnym do wypłaty przez ZUS zasiłku chorobowego niani jest wypełniony przez rodzica formularz ZUS Z-3a. Zaświadczenie lekarskie oraz ten formularz rodzic dostarcza osobiście lub pocztą niezwłocznie do ZUS. Za każdy miesiąc, za który opiekunka otrzyma świadczenie, rodzice, jako płatnicy składek, muszą sporządzić i przekazać do ZUS dokumenty rozliczeniowe. Jest to deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA oraz imienny raport miesięczny ZUS RSA, jeżeli niania otrzyma świadczenie za cały miesiąc lub ZUS RCA, gdy niania dostanie świadczenie za część miesiąca, a za pozostałą rodzice wypłacą jej wynagrodzenie.
Opiekunkom, które zachorowały wskutek wypadku w drodze do lub z pracy, przysługuje zasiłek chorobowy od pierwszego dnia ubezpieczenia.

1,5 tys. zł może zarobić miesięcznie niania, żeby składki ubezpieczeniowe opłacał za nią budżet

– Wypadkiem jest nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło m.in. w związku z wykonywaniem pracy przez nianię – mówi Przemysław Stobiński, radca prawny z CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta Spółka Komandytowa.
Dodaje, że okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy niani ustala ZUS, sporządzając kartę wypadku przy pracy.
To opiekunka zgłasza do ZUS, że uległa wypadkowi. Robi to, gdy pozwala jej na to stan zdrowia. W zgłoszeniu przedstawia okoliczności i przyczyny zaistnienia wypadku i załącza wszelką dokumentację dotyczącą tego zdarzenia. W szczególności lekarską, w tym informacje dotyczące udzielenia pierwszej pomocy, oświadczenia świadków wypadku, jeżeli tacy byli, a także rodzica, o ile posiada wiedzę o zdarzeniu lub był świadkiem wypadku, dokumenty innych organów, np. policji lub prokuratury, jeżeli prowadziły postępowanie.