Pod koniec stycznia odbędzie się w Sejmie pierwsze czytanie projektu ustawy "o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej", przygotowanego przez Ministerstwo Pracy.

Sprzeciw ekspertów budzą zapisy o konieczności sprawdzania przez pracodawcę dokumentów o legalności pobytu pracownika i obowiązek ich przechowywania przez cały okres zatrudnienia.