Dostosowanie obowiązujących w bankach zasad wynagrodzeń kadry menedżerskiej do standardów ustalonych przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) jest wyjątkowo trudne. Pod koniec ubiegłego roku weszły w życie jej uchwały w tej sprawie. Określają one m.in. zasady ustalania zmiennych składników pensji osób zajmujących stanowiska kierownicze w bankach.

Ponieważ uchwały były dosyć nieprecyzyjne i niejednoznaczne, KNF zdecydowała się wydać swoje stanowisko w tej sprawie. Interpretacja zawiera rekomendowane kierunki wykładni treści uchwał. Okazuje się jednak, że mimo wyjaśnienia komisji banki mają problemy z dostosowaniem wynagrodzeń swojej kadry menedżerskiej do wymogów określonych przez KNF.

– Uchwały i wykładnia komisji są bardzo elastyczne, co z jednej strony jest zaletą, ale z drugiej ich wadą. Brak sztywnych wytycznych dotyczących ustalania wysokości części stałej i części zmiennej wynagrodzenia stanowi wyzwanie dla banków. Każdy będzie musiał sam zdecydować, jak i komu podzielić pensję i czekać na kontrolę KNF – mówi Katarzyna Dulewicz, radca prawny Partner CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta Spółka Komandytowa.

Niewykluczone, że w części banków wprowadzenie nowych zasad.zgodnych w uchwałami KNF będzie wymagało zmian regulaminów wynagradzania czy zakładowego układu zbiorowego. W takich przypadkach dostosowanie do nowych standardów będzie wymagało konsultacji ze związkami zawodowymi. A to, zdaniem ekspertów, utrudni i wydłuży czas dostosowania się do wymogów komisji.

Co więcej, wprowadzanie uzgodnionych nowych zasad wynagradzania będzie związane z koniecznością wręczania wypowiedzeń zmieniających. Tam, gdzie zmiany będą dotyczyły dużej grupy pracowników, powstanie dodatkowo zagrożenie uruchomienia zwolnień grupowych, jeśli pracownicy nie zgodzą się na nowe zasady wynagradzania.

Banki we własnym zakresie ustala listę osób, co do których będzie stosowana polityka zmiennych składników wynagrodzenia. Będą musiały one wyodrębnić osoby, które mają istotny wpływ na profil ryzyka działania instytucji. Bo co prawda polityka zmiennych składników wynagrodzenia dotyczyć ma wymienionych konkretnie osób zajmujących stanowiska pracownicze, np. członków zarządów, kierowników oddziałów, ale też osób wynagradzanych na podobnym poziomie, to może się okazać, że dobrze zarabiający nie zawsze mają istotny wpływ na profil zarządzania bankiem.

Zdaniem mecenas Katarzyny Dulewicz należy też dokonać przeglądu istniejących umów z zarządem i kadrą menadżerską i dostosować je do wymogów uchwały. Banki będą bowiem musiały skończyć z gwarantowanymi odprawami przy rozwiązaniu umowy o pracę, bo obecnie odprawy muszą być oparte o ocenę wyników za 3 lata.

Ważne

Wprowadzenie nowych zasad wynagradzania kadry zarządzającej w banku będzie związane z wręczaniem wypowiedzeń zmieniających