Wnioskodawcy, którymi mogą być wszystkie podmioty poza osobami fizycznymi, będą mogli się ubiegać o pieniądze m.in. na wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna, tworzenia i funkcjonowania żłobków oraz klubów dziecięcych, w tym na pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 w tych placówkach. Ostatni z wymienionych rodzajów pomocy będzie można uzyskać pod warunkiem, że co najmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych dziecka objętego opieką powraca na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dzieci.