Do tej pory gminy przygotowywały swoje formularze oświadczeń lub miały obowiązek przyjmować je w formie złożonej przez rodzica ubiegającego się o zasiłek na dziecko. Zmianę w tym zakresie wprowadziło rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 27 grudnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu ubiegania się o świadczenia rodzinne (Dz.U. nr 298 poz. 1769), obowiązujące od nowego roku. Określa ono wzory 10 oświadczeń, potwierdzających m.in. uczęszczanie dziecka do szkoły i szkoły wyższej, zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych, czas i termin udzielenia przez pracodawcę urlopu wychowawczego, wielkość gospodarstwa rolnego oraz wysokość dochodu.

Ponadto w związku z przeprowadzonymi w ubiegłym roku nowelizacjami ustawy o świadczenia rodzinnych, które wprowadziły zmiany w zasadach ubiegania się o pomoc na dzieci, rozporządzenie określa też nowe wzory pozostałych dotychczas stosowanych druków. Łącznie nowe rozporządzenie zawiera 18 załączników, ale gminy zwracają uwagę na zbyt późne ogłoszenie nowych przepisów.

– Rozporządzenie ukazało się na dzień przed jego wejściem w życie, nie przewidując jednocześnie okresu przejściowego w stosowaniu starych druków – mówi Beata Bonk, kierownik działu świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.

Ponieważ możliwość składania oświadczeń mają też rodzice ubiegający się o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, wzory druków zostały z kolei zawarte w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 27 grudnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz.U. nr 298, poz. 1770).

Etap legislacyjny: weszło w życie 1 stycznia 2012 r.