Dopłaty do pensji, które są wypłacane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), są jedną z form wspierania firm, w których pracują niepełnosprawni. Jednak w związku z przeprowadzoną w 2010 roku nowelizacją ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. nr 127, poz. 721) wysokość dofinansowań od nowego roku zmieni się w taki sposób, że będą one zmniejszane w przypadku osób zaliczonych do lekkiego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Korekta wysokości wsparcia będzie przeprowadzona w tym roku dwukrotnie: najpierw od 1 stycznia, a następnie od 1 lipca.

Podstawą dofinansowań w 2012 r. będzie kwota najniższej płacy za 2009 rok

Praca chroniona

Wysokość dofinansowania, którą stanowi określony procent minimalnego wynagrodzenia za pracę, jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności pracownika, jej rodzaju oraz typu pracodawcy. Poza tym w przyszłym roku, tak jak w 2010 i 2011 roku, podstawę dopłat będzie stanowić kwota najniższej płacy, która obowiązywała w 2009 r., czyli 1276 zł.

Od 1 stycznia wysokość pomocy dla pracodawców mających status zakładów pracy chronionej będzie więc wynosić miesięcznie:

● 2169,20 zł na pracownika zaliczonego do znacznego stopnia niepełnosprawności (170 proc. minimalnej płacy);

● 1595 zł na pracownika zaliczonego do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (125 proc.);

● 638 zł na pracownika zaliczonego do lekkiego stopnia niepełnosprawności (50 proc.).

Kwoty te będą zwiększone dodatkowo o 40 proc. najniższego wynagrodzenia w przypadku osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono schorzenia specjalne. Zalicza się do nich: chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych. To oznacza, że dopłata do pensji takich osób wyniesie odpowiednio: 2679,60 zł (znaczny stopień niepełnosprawności), 2105,40 zł (umiarkowany stopień) oraz 1148,40 zł (lekki stopień).

Otwarty rynek pracy

Inną wysokość będą też miały dopłaty dla firm działających na otwartym rynku pracy, czyli takich, które zatrudniają mniej niż 25 osób w przeliczeniu na pełne etaty oraz zatrudniających więcej niż 25 pracowników, pod warunkiem że osiągają 6-proc. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Różnica w wysokości dopłat jest związana z tym, że w 2012 r. zachowana zostanie zasada, która wskazuje, że firmy te otrzymają maksymalnie 70 proc. kwot, które przysługują ZPChr.

Dofinansowanie dla takich pracodawców wyniesie więc:

● 1518,44 zł na osobę z znacznym stopniem niepełnosprawności;

● 1116,50 zł na osobę z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;

● 446,60 zł na osobę z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Zwiększenie dopłat nastąpi podobnie jak w ZPChr, jeżeli pracownik ma orzeczone jedno ze schorzeń specjalnych.

Obniżka po pół roku

Taka wysokość dopłat będzie jednak obowiązywać tylko w okresie styczeń – czerwiec 2012. Od 1 lipca nastąpią kolejne zmiany, zgodnie z którymi podwyższone zostaną dopłaty do wynagrodzeń osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, ale jednocześnie obniżone te dla pozostałych stopni.

Dofinansowanie dla ZPChr wyniesie:

● 2296,80 zł na pracownika zaliczonego do znacznego stopnia niepełnosprawności (180 proc. minimalnej płacy);

● 1467,40 zł na pracownika zaliczonego do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (115 proc.);

● 574,20 zł na pracownika zaliczonego do lekkiego stopnia niepełnosprawności (45 proc.).

Jeżeli pracownik będzie miał orzeczenie wskazujące na występowanie schorzenia specjalnego, dopłata do pensji zostanie podwyższona o 40 proc. najniższej płacy. Będzie wynosić odpowiednio: 2807,20 zł (znaczny stopień niepełnosprawności), 1977,80 zł (umiarkowany stopień) oraz 1084,60 zł (lekki stopień).

Z kolei dla otwartego rynku pracy dopłata od 1 lipca wyniesie:

● 1607,76 zł na osobę z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności;

● 1027,18 zł na osobę z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;

● 401,94 zł na osobę z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności.

Kwoty te będą analogicznie zwiększone na pracowników ze schorzeniami specjalnymi.

Zrównanie dopłat

To nie będzie też ostatnia obniżka wsparcia, bo docelowy system dopłat zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2013 r. Przewiduje on, że wysokość dofinansowania na pracowników ze znacznym stopniem niepełnosprawności zostanie utrzymana na poziomie 180 proc. najniższej płacy. Natomiast w przypadku pracowników z umiarkowanym stopniem obniży się ze 115 proc. do 100 proc. minimalnej płacy, a na osoby zaliczone do lekkiego stopnia z 45 proc. do 40 proc. Ponadto od 2013 r. zrównana będzie wysokość przyznanej pomocy dla firm działających na chronionym oraz otwartym rynku.