Od 2012 roku Bruksela będzie inaczej płacić za szkolenia językowe i certyfikowane kursy komputerowe. Firma otrzyma zapłatę za usługę dla konkretnej liczby kursantów.
Obecnie rozliczenie szkolenia odbywa się na podstawie poniesionych wydatków, a firmy, żeby osiągnąć zysk w projekcie, muszą je zawyżać. Zmianę zasad przewidują nowe wytyczne ministra rozwoju regionalnego (MRR) w zakresie kwalifikowania wydatków w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Zaczną obowiązywać 1 stycznia. Koszt szkolenia zostanie wyliczony w ten sposób, że liczba jego uczestników będzie mnożona przez ustaloną przez MRR stawkę przewidzianą dla danej usługi. Zasada będzie dotyczyć tylko szkoleń realizowanych dla osób pracujących, które z własnej inicjatywy chcą podnosić kwalifikacje językowe, i z zakresu obsługi komputera. Jej wprowadzenie pozwoli urealnić koszty szkoleń dofinansowanych z UE.

Stawki będą wyższe za szkolenia osób niepełnosprawnych