Od stycznia 2012 r. rencista socjalny dorobi o 1366,4 zł więcej niż obecnie bez ryzyka, że ZUS zawiesi mu świadczenie.
253 tysiące niepełnosprawnych, którzy pobierają rentę socjalną, zyskają od nowego roku możliwość dodatkowego osiągania wyższych przychodów miesięcznych, a ZUS nie wstrzyma wypłaty świadczenia. Teraz mogą mieć przychód na poziomie 1024,80 zł. Od stycznia zakład zawiesi im rentę, jeśli dorobią co najmniej kwotę odpowiadającą 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez prezesa GUS do celów emerytalnych. Zatem ZUS wstrzyma renciście wypłatę świadczenia, gdy w okresie od stycznia do 28 lutego zarobi co najmniej 2391,20 zł.

607,87 zł wyniosła średnia renta socjalna w październiku 2011 roku

W kolejnych kwartałach będą obowiązywały nowe limity, bo będzie zmieniała się wysokość płacy.
Reklama
– Dzięki wprowadzeniu wyższej maksymalnej kwoty dorabiania więcej rencistów socjalnych zdecyduje się na aktywność zawodową – uważa Piotr Rogowiecki z Pracodawcy RP.
Dodaje, że obecnie renciści socjalni są dyskryminowani, bo obowiązuje ich niższa kwota limitu niż rencistów, którzy uzyskują świadczenie ze względu na niezdolność do pracy, oraz emerytów (ci, co prowadzą firmę, w ogóle nie mają barier w dorabianiu).
Na tę kwotę składają się wszystkie przychody, od których są potrącane składki ubezpieczeniowe. Zatem są to przychody z zatrudnienia, działalności pozarolniczej, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych oraz wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy, świadczeń rehabilitacyjnych i wyrównawczych, zasiłków i dodatków wyrównawczych. Do takich przychodów zalicza się także te pochodzące z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy.
– Renciści socjalni lub ich opiekunowie prawni (np. kuratorzy) muszą na piśmie powiadomić ZUS o przychodach mających wpływ na kwotę powodującą zawieszenie prawa do renty – mówi Paweł Pelc, radca prawy prowadzący własną kancelarię prawną.
I nie tylko oni. Także płatnicy składek zobowiązani są do zawiadomienia ZUS o osiąganiu przychodu przez rencistów, a także o zmianie jego wysokości. W zależności od treści zawiadomienia zakład zdecyduje o tym, czy renta ma być zawieszona.
Na tym nie kończą się obowiązki administracyjne ubezpieczonych. Do końca lutego muszą poinformować ZUS o kwocie przychodu osiągniętego w ubiegłym roku, przesyłając zaświadczenie wystawione przez płatnika składek (np. przez pracodawcę) lub oświadczenie (jeśli sami opłacają za siebie składki). Ci, którzy skorzystają z nowego wyższego limitu, zrobią to zatem po raz pierwszy do lutego 2013 roku, rozliczając się za 2012 rok.