Tak wynika z rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 9 listopada 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. nr 251, poz. 1509). Dziś wchodzi ono w życie.

Nowe przepisy doprecyzowują zasady wydawania świadectw pracy w związku ze zmianami w procedurze przekazywania takich dokumentów osobom zatrudnionym na podstawie kolejnych, terminowych umów o pracę.

7 dni ma pracodawca na wydanie świadectwa pracy na żądanie pracownika

Jeżeli pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, pracodawca musi wydać mu zbiorcze świadectwo obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów, zawartych w okresie 24 miesięcy (poczynając od zawarcia pierwszej z nich).

W takim przypadku dokument ten należy przekazać w dniu upływu 24-miesięcznego terminu. W przypadku umów trwających w tym dniu świadectwo należy wydać w dniu ich rozwiązania.

Pracownik zatrudniony na podstawie umów terminowych może jednak w każdym czasie żądać wydania świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem każdej umowy o pracę. Wówczas pracodawca jest obowiązany wydać świadectwo pracy w ciągu 7 dni od złożenia pisemnego wniosku w tej sprawie.

Nowe rozporządzenie doprecyzowuje, że jeśli przekazanie świadectwa w wyżej wymienionych terminach nie jest możliwe, pracodawca przesyła je za pośrednictwem poczty albo doręcza je w inny sposób nie później niż w ciągu 7 dni od upływu wspomnianego terminu.

Etap legislacyjny: Dziś wchodzi w życie