Przepis art. 114 ust. la ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych stanowiący, że ZUS może ponownie ocenić te same dowody w postępowaniu o przyznanie emerytury, narusza konstytucyjną zasadę zaufania obywateli do państwa – twierdzi Irena Lipowicz, rzecznik praw obywatelskich (RPO) w piśmie skierowanym do prezesa ZUS. Tak samo uważają prawnicy.
Zakład, powołując się na ten przepis, jeszcze po wielu latach po uprawomocnieniu się jego decyzji może pozbawić ludzi prawa do emerytury czy renty.
– Ta swoboda decyzyjna ZUS powinna być zlikwidowana – twierdzi adwokat Maciej Gołda, prowadzący własną kancelarię prawną.