Zakład, powołując się na ten przepis, jeszcze po wielu latach po uprawomocnieniu się jego decyzji może pozbawić ludzi prawa do emerytury czy renty.

– Ta swoboda decyzyjna ZUS powinna być zlikwidowana – twierdzi adwokat Maciej Gołda, prowadzący własną kancelarię prawną.

Jego zdaniem ZUS powinien ponownie rozpoznawać sprawę, ale na podstawie przesłanek wymienionych w art. 145 par. 1 kodeksu postępowania administracyjnego.

Zgodnie z tym przepisem jest to możliwe, jeśli decyzja wydana została np. w wyniku przestępstwa albo w międzyczasie wyszły na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności lub pojawiły się nowe dowody istniejące co prawda w dniu wydania decyzji, ale które nie były znane organowi.

Wznowienie postępowania uzasadnia także to, że decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu, zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd odmiennie od oceny przyjętej przy wydaniu decyzji.

Wreszcie – organ zdecydował w oparciu np. o orzeczenie sądu, które zostało następnie uchylone lub zmienione.