"Próbny egzamin ma służyć samym uczniom i nauczycielom. Wskazać co uczniowie umieją dobrze, a nad czym trzeba jeszcze popracować" - powiedziała we wtorek dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie Anna Frenkiel podczas spotkania z dziennikarzami w Instytucie Badań Edukacyjnych.

Podobnie jak dotąd, egzamin będzie przeprowadzony w trzy kolejne dni: pierwszego będzie egzamin z wiedzy humanistycznej, drugiego z wiedzy matematyczno-przyrodniczej, a trzeciego z języka obcego. Jednocześnie na egzaminie po raz pierwszy wyodrębnione będą zadania z języka polskiego i matematyki, po to, by można było osobno ocenić umiejętności i wiedzę z tych przedmiotów.

Na egzaminie z wiedzy humanistycznej, uczniowie jako pierwszy dostaną blok zadań z historii i wiedzy o społeczeństwie. Na rozwiązanie ich będą mieli 60 minut (uczniowie z dysleksją 80 minut). Po 45-minutowej przerwie gimnazjaliści przystąpią do bloku zadań z języka polskiego. Na rozwiązanie ich będą mieli 90 minut (dyslektycy 135 minut).

Na egzaminie z wiedzy matematyczno-przyrodniczej uczniowie też będą mieli do rozwiązania dwa bloki zadań. W pierwszym znajdą się zadania z nauk przyrodniczych - biologii, chemii, fizyki i geografii. W drugim bloku będą zadania z matematyki. Na rozwiązanie zadań z pierwszego bloku gimnazjaliści dostaną 60 minut (dyslektycy 80 minut), a z drugiego - 90 minut (dyslektycy 135 minut). Pomiędzy blokami będzie 45-minutowa przerwa.

"Próbny egzamin ma za zadanie pomóc szkołom także w oswojeniu się z nową sytuacją, jaką jest przerwa między rozwiązywaniem przez uczniów zadań z różnych przedmiotów. Szkoły muszą nauczyć się zagospodarowywać ten czas z korzyścią dla uczniów" - wyjaśniła Frenkiel.

Do próbnego egzaminu mogą przystąpić wszystkie zainteresowane gimnazja. Jak podano na spotkaniu z dziennikarzami chęć udziału w próbie wyraziło ponad 80 proc. szkół. "Wszystkie chętne szkoły mogą się jeszcze dziś zgłosić" - powiedział dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, Wojciech Małecki.

Arkusze egzaminacyjne rozwiązywane przez uczniów sprawdzą nauczyciele z ich własnych szkół. "Początek grudnia to bardzo dobry termin na sprawdzenie umiejętności uczniów przed właściwym egzaminem. Nauczyciele będą mieli czas do świąt Bożego Narodzenia na sprawdzenie prac tak, by od nowego roku zacząć pracować z uczniami nad tym, w czym uczniowie są słabsi. Będzie wystarczająco dużo czasu na poprawę ich umiejętności przed prawdziwym egzaminem" - ocenił dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych Michał Federowicz.

Podczas próbnego egzaminu gimnazjalnego Instytut przeprowadzi diagnozę kompetencji gimnazjalistów. Badanie przeprowadzone będzie w 82 wylosowanych gimnazjach w całym kraju. Jednym z głównych celów badania będzie ustalenie, jakie są mocne i słabe strony gimnazjalistów. Uczniowie biorący udział w badaniu dostaną zeszyty z zdaniami zamkniętymi (to takie zadania, w których uczeń wskazuje właściwe odpowiedzi spośród podanych), zeszyty z zadaniami otwartymi oraz karty do zaznaczania odpowiedzi do zadań zamkniętych. Wypełnione przez uczniów karty i zeszyty zostaną przez badaczy skopiowane. Prace skopiowane będą oceniane przez nauczycieli w szkołach, oryginalne prace przekazane zostaną do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu. Wyniki ich zostaną opracowane przez ekspertów z Instytutu.

Podczas próbnego egzaminu testowany będzie przez Instytut także system e-oceniania. Zeszyt z zadaniami otwartymi rozwiązane przez gimnazjalistów zostaną zeskanowane i wprowadzone do bazy danych. Egzaminatorzy będą oceniać prace uczniów widząc je nie w papierowej formie, ale na ekranie komputera. "E-ocenianie ma służyć nie tylko ułatwieniu pracy egzaminatorów. Przede wszystkim pozwoli na bieżąco monitorować jakość oceniania, zmusi do większej rzetelności oceniania" - poinformował Henryk Szaleniec z Instytutu Badań Edukacyjnych.

Centralna Komisja Egzaminacyjna zakłada, że pierwszy egzamin, który zostanie e-oceniony, odbędzie się w roku szkolnym 2012/2013.

Wyodrębnienie zadań z matematyki i polskiego to nie jedyne zmiany podczas tegorocznego egzaminu gimnazjalnego. Tegoroczni uczniowie klas III gimnazjów będą też pierwszym rocznikiem, którego wynik uzyskany na egzaminie z języka obcego będzie brany pod uwagę przez rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Będzie także pierwszym, którego prace egzaminacyjne zostaną ocenione w sposób holistyczny (całościowy), a nie według specjalnego klucza. Oznacza to, że przy ocenianiu nie będą brane pod uwagę wszystkie czynności, jakie uczeń podjął podczas rozwiązywania zadania, tylko jego sposób myślenia i skuteczność w dojściu do rozwiązania.