Gmina będzie mogła zatrudnić absolwenta socjologii lub pedagogiki do pracy z rodzinami niewydolnymi wychowawczo. Takie kwalifikacje pozwolą też zainteresowanemu zostać opiekunem rodzin zastępczych
Wchodząca już za miesiąc w życie reforma systemu wspierania rodziny i sprawowania pieczy zastępczej wprowadza m.in. nowe stanowiska w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego. Najważniejszymi z nich będą: asystent rodziny, który ma zajmować się rodzinami biologicznymi, mającymi problemy z prawidłowym wychowywaniem dzieci oraz koordynator rodzinnej pieczy zastępczej mający wspierać (ale nie odpowiadać za sprawy finansowe) rodziny zastępcze. Osoba zainteresowana, aby mogła pracować w takim charakterze, musi posiadać kwalifikacje wskazane w ustawie z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. nr 149 poz. 887). Przepisy określają też, jakie zadania będą spoczywać na zatrudnionych na tych stanowiskach.

Studia lub szkolenie

Na pierwszym z tych stanowisk, czyli jako asystent rodziny może przede wszystkim być zatrudniona osoba, która ma wykształcenie wyższe na jednym z następujących kierunków: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna. Potencjalny kandydat może też ukończyć inne studia, ale pod warunkiem że odbędzie szkolenie z zakresu pracy z dziećmi i rodziną albo studia podyplomowe obejmujące zakres programowy tego szkolenia. Dodatkowo w obydwu przypadkach wymagany jest roczny staż pracy z dziećmi i rodziną. Ponadto zostać asystentem może osoba z wykształceniem średnim, jednak musi ona ukończyć szkolenie i mieć trzyletnie doświadczenie zawodowe. Kandydat na to stanowisko musi też pamiętać, że nie każdy kurs będzie go uprawniać do podjęcia pracy w tym zawodzie. [Przykład 3]
Poza wymaganiami formalnymi asystent musi wypełniać obowiązek alimentacyjny wynikający z tytułu egzekucyjnego oraz mieć pełną władzę rodzicielską (nad swoimi lub przysposobionymi dziećmi) nie być niej pozbawionym w przeszłości. To samo odnosi się do ograniczenia lub zawieszenia rodzicielskich uprawnień. Asystentem nie zostanie też osoba skazana za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Asystenta rodziny zatrudniać będzie kierownik tej jednostki organizacyjnej gminy, która będzie odpowiedzialna za pracę z rodzinami. Może nim być np. ośrodek pomocy społecznej. Bez względu na miejsce zatrudnienia obowiązków takiego pracownika nie można łączyć z wykonywaniem zawodu pracownika socjalnego. Natomiast jeżeli gmina zdecyduje się na zlecenie tego zadania innemu podmiotowi, np. organizacji pozarządowej, to jej kierownik będzie bezpośrednim pracodawcą asystenta.
Swoją pracę będzie on wykonywał w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy lub na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zastosowanie będą miały przepisy dotyczące umowy-zlecenia.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kto może być koordynatorem pieczy zastępczej lub asystentem rodziny.
W pełnej wersji artykułu:

Poznasz zadania asystenta

Dowiesz się, kim jest opiekun rodzin

Poznasz warunki zatrudnienia asystentów i opiekunów

Dowiesz się również:

Czy tylko zatwierdzone przez ministra pracy szkolenie umożliwia pracę jako asystent

Czy asystent pomoże bezrobotnemu rodzicowi w poszukiwaniu pracy

Czy absolwent pedagogiki może zajmować się rodzinami zastępczymi