Projekt ustawy okołobudżetowej przywraca korzystne dla samorządów zasady finansowania zasiłków stałych i składek na ubezpieczenia zdrowotne. Gminy będą otrzymywać na ten cel 100 proc. dotacji z budżetu.
Takie prawo gwarantowała im już ustawa z 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz.U. nr 92, poz. 753 z późn. zm.), która ustanowiła zasiłki stałe jako zadanie własne, ale finansowane z budżetu. Jednak w połowie tego roku Ministerstwo Finansów przedstawiło nową interpretację przepisów dotyczących zasiłków stałych.

Teraz wójtowie dopłacają 20 proc. do świadczeń w ramach zadań obowiązkowych

Jej skutkiem było obniżenie kwoty dotacji do wysokości 80 proc. Resort powoływał się przy tym na ustawę o finansach publicznych, która stwierdza, że maksymalne kwoty dofinansowania zadań własnych dla jednostek samorządu mają wynosić nie więcej niż 80 proc. Gminy musiały więc różnicę w wysokości dotacji pokryć ze swoich budżetów. Musiały to zrobić, bo wypłata zasiłków stałych jest zadaniem obowiązkowym. Świadczenie to otrzymują wszystkie osoby, które są całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, których dochody nie przekraczają ustawowego kryterium. Wynosi ono 351 zł miesięcznie w przeliczeniu na jednego członka rodziny lub 477 zł dla osoby samotnej.
Od stycznia zmieni się też wielkość dotacji z budżetu przekazywanej do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Zawodowej (PFRON) na dopłaty do pensji niepełnosprawnych pracowników. Obecnie wynosi ona 55 proc. środków zaplanowanych na ten cel w budżecie funduszu. W przyszłym roku dofinansowanie wyniesie nie więcej niż 30 proc.