W art. 175 i 176 znowelizowanej ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (PSW) wykreślono dotychczas istniejącą możliwość przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub sporcie z urzędu, bez wniosku studenta. Zmiana ta – mimo jej krytykowania – ma zaletę porządkującą.
Część uczelni uznała, że skoro mogą przyznawać stypendium z urzędu, to nie jest konieczne wszczynanie postępowania w sprawie, zawiadamianie o nim czy wręcz wydawanie decyzji. A jeśli tak, to obowiązki takie dotyczą tylko tych studentów, którym na podstawie decyzji przyznano stypendium.
To ostatnie wydaje się wiązać z fragmentem uzasadnienia wyroku WSA w sprawie III SAB Łd 60/07, gdzie czytamy: „w sprawie przyznania stypendium za wyniki w nauce organ uczelni ma możliwość podejmowania z urzędu działania w tym przedmiocie.