Lekarz orzecznik ZUS odbierze świadczenie, jeśli uzna ubezpieczonego za zdolnego do podjęcia zatrudnienia. Ten ma prawo się jednak bronić, wnosząc sprawę do sądu.
– Zgłaszają się do nas starsi ludzie, którzy z dnia na dzień zostali bez renty i bez prawa do świadczenia przedemerytalnego – mówi Adam Kulczycki, prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Weterani Pracy”.
Dzieje się tak, gdy ZUS nie zezwala im na nieprzerwane przebywanie przez 5 lat na rencie z tytułu niezdolności do pracy. A jest to jeden z warunków uzyskania przez starsze osoby (kobiety w wieku 55 lat, mężczyźni 60 lat) świadczenia przedemerytalnego. Odbierając im prawo do renty, ZUS pozbawia je tym samym możliwości ubiegania się o wcześniejsze świadczenie w przyszłości.