Zakłady pracy chronionej, które tworzą konsorcjum, aby kupujący ich usługi lub produkty klienci mogli obniżyć swoje wpłaty na PFRON, nie mają prawa do takiego działania.
Podejmowane przez pracodawców próby poszukiwania sposobów ominięcia przepisów ustawy o rehabilitacji niepełnosprqawnych to efekt wprowadzenia w tym roku zaostrzonych wymagań, które musi spełnić firma, aby jej kontrahent mógł skorzystać z ulg w obowiązkowych wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
Takie prawo przysługuje tym zakładom pracy, które zatrudniają co najmniej 25 pracowników i osiągają 30-proc. wskaźnik zatrudnienia osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub osób ze schorzeniami specjalnymi, np. epilepsją lub upośledzonymi umysłowo. To spowodowało, że wielu pracodawców przestało spełniać te wymagania.
PFRON obserwuje więc różne działania firm, które chcą zatrzymać kontrahentów rezygnujących z kupowania ich produktów lub usług. Te w tym celu np. tworzą konsorcja.
– Dotyczy to zarówno firm, które nie spełniają warunków udzielania ulg kontrahentom i przyłączają się do pracodawców posiadających takie uprawnienia, jak i dwóch różnych pracodawców nieposiadających takich uprawnień, którzy tworzą konsorcjum – tłumaczy Krzysztof Czechowski, p.o. rzecznik prasowy PFRON.
Fundusz zwraca uwagę, że słownikowa definicja konsorcjum (nie ma jego prawnej definicji) oznacza związek kilku przedsiębiorstw zawarty w celu dokonania wspólnego przedsięwzięcia. Nie stanowi więc odrębnego bytu prawnego, który we własnym imieniu zatrudniałby pracowników, co jest obligatoryjnym warunkiem, aby spełniać kryterium bycia uznanym za pracodawcę.
PFRON stwierdza tym samym, że konsorcjum ZPChr nie jest odrębnym pracodawcą, spełniającym warunki wynikające z art. 22 ust. 2 ustawy 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. nr 127, poz. 721) i nie może udzielać ulg w wpłatach na fundusz.
Ponadto PFRON przypomina, że konsekwencją związaną ze skorzystaniem z zawyżonych lub nieuprawnionych ulg będzie przeprowadzenie postępowania wymiarowego i prawidłowe określenie wysokości zobowiązań na rzecz funduszu w trybie przepisów o Ordynacji podatkowej.