Przedsiębiorca uzyska świadczenie, gdy wcześniej dobrowolnie zgłosił się do ubezpieczenia chorobowego i podlegał mu przez co najmniej 90 dni.
Osoby prowadzące pozarolniczą działalność (oraz osoby z nimi współpracujące) mogą dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia chorobowego, o ile mają obowiązek ubezpieczenia emerytalno-rentowego. Objęcie ubezpieczeniem chorobowym przedsiębiorcy ma charakter dobrowolny i następuje wyłącznie na wniosek samego zainteresowanego. Za wniosek o przystąpienie do ubezpieczenia chorobowego uznaje się złożenie prawidłowo wypełnionego dokumentu ZUS ZUA.

ZUS pilnuje terminu

Płatnik decydujący się na przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego musi jednak pamiętać, że podleganie mu jest ściśle powiązane z terminowością zgłoszenia i przede wszystkim z terminowością opłacania składek na to ubezpieczenie. Jeżeli opłacający składki na własne ubezpieczenia spóźni się choćby o jeden dzień z uregulowaniem składki lub opłaci ją w niepełnej wysokości, z mocy ustawy zostanie wyłączony z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego od pierwszego dnia miesiąca, za który składka została opłacona nieterminowo. Ponieważ wyłączenie to następuje z mocy prawa, ZUS nie informuje o nim ubezpieczonego i nie ma takiego obowiązku.
O tym, że podleganie ubezpieczeniu chorobowemu zostało w jakimś okresie przerwane, przedsiębiorca dowiaduje się z reguły, występując o wypłatę zasiłku. Spotyka się wtedy z odmową wypłaty świadczenia ze strony ZUS. Płatnik, na którego koncie nie widnieje zadłużenie, ma jednak możliwość złożenia wniosku o przywrócenie terminu płatności składki na ubezpieczenie chorobowe. Jeżeli ZUS wyrazi zgodę na takie rozwiązanie, ciągłość ubezpieczenia chorobowego zostanie przywrócona, a przedsiębiorca będzie mógł uzyskać prawo do zasiłku chorobowego, którego – wskutek opóźnień w płatnościach – wcześniej nie mógł otrzymać.

Warunki przywrócenia

Ubiegając się o przywrócenie terminu płatności składki na ubezpieczenie chorobowe, trzeba pamiętać, że:
● warunkiem przywrócenie ciągłości ubezpieczenia jest złożenie w tej sprawie wniosku pisemnego – ZUS nie przywróci żadnego terminu bez jasno wyrażonej woli osoby zainteresowanej,
● wniosek zawsze składa osoba ubezpieczona – o przywrócenie terminu płatności na własne ubezpieczenie występuje zatem przedsiębiorca, który jest płatnikiem składek na własne ubezpieczenia. Jeżeli wniosek dotyczy składek osoby współpracującej, musi ona sama skierować go do ZUS,
● jeżeli w imieniu ubezpieczonego z wnioskiem występuje jego pełnomocnik, do wniosku trzeba dołączyć pisemne upoważnienie wystawione przez ubezpieczonego.
Na rozpatrzenie sprawy (o ile nie wiąże się ono z prowadzeniem skomplikowanego postępowania wyjaśniającego) ZUS ma miesiąc od dnia wpływu kompletnego wniosku o przywrócenie terminu płatności składek.
Podstawa prawna
Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 z późn.zm.).