Krajowa Izba Gospodarcza o propozycjach zmian w systemie podatkowym oraz ograniczania przywilejów emerytalnych, przedstawionych przez premiera Donalda Tuska w expose: Popieramy propozycje zmian.

"Głównym elementem expose stała się propozycja reformy finansów publicznych, zarówno po stronie wydatków, jak i przychodów. Krajowa Izba Gospodarcza popiera propozycje zmian w systemie emerytalnym rolników, jak również podjęcie działań mających na celu włączenie tej grupy obywateli w powszechne zasady opodatkowania. Opowiadamy się także za stopniowym wydłużaniem wieku emerytalnego oraz zawężaniem przywilejów zawodowych.

Przedsiębiorcy z zadowoleniem przyjęli zapowiedź kontynuacji procesu deregulacji, zwłaszcza w zakresie procesu inwestycyjnego. Zdaniem przedsiębiorców nie uda się jednak tego osiągnąć bez daleko idących zmian i głębokiej reformy przepisów prawnych, począwszy do ustawy o prawie budowlanym, poprzez ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ochronie środowiska, o geodezji, o ochronie gruntów rolnych i wielu innych.

W ocenie KIG, jedynie wspieranie aktywności gospodarczej obywateli, poprzez liberalizację i uproszczenie przepisów, stworzy dobry fundament dla utrzymania wzrostu gospodarczego i uniknięcia recesji. Ważnym elementem będzie tu dalsze usprawnianie i informatyzacja administracji, jak również faktyczne wdrożenie zasady służebności administracji wobec obywateli i przedsiębiorców.

Środowisko przedsiębiorców pozytywnie zareagowało na przedstawioną przez premiera Donalda Tuska propozycję skrócenia czasu trwania postępowania sądowego o jedną trzecią.

Największe wątpliwości przedsiębiorców budzi propozycja zwiększenia wysokości składki rentowej o dwa punkty po stronie pracodawców. W ocenie Krajowej Izby Gospodarczej, decyzja - poprzez widoczne zwiększenie pozapłacowych kosztów pracy - może doprowadzić do wzrostu bezrobocia, jak również wstrzymania procesu inwestycyjnego. Naszym zdaniem, zamiast zwiększać obciążenia, należy uszczelniać system rentowy i emerytalny oraz motywować przedsiębiorców do tworzenia nowych miejsc pracy i zachowywania obecnie istniejących, zwłaszcza w świetle podwyższenia wieku emerytalnego".