Przepisy gwarantują kompleksową osłonę pracownika, któremu brakuje nie więcej niż cztery lata do emerytury. Zgodnie z przepisami osoby takiej pracodawca nie może zwolnić ani zmienić jej warunków umowy.
Pracodawca, dokonujący restrukturyzacji zatrudnienia może rozwiązać umowę z takim pracownikiem w drodze porozumienia stron lub z przyczyn uzasadniających zwolnienie bez zachowania okresu wypowiedzenia. Wypowiedzieć umowę o pracę wolno mu tylko w określonych przepisami przypadkach.
Pierwszym jest ogłoszenie upadłości i likwidacji przedsiębiorstwa. W drugim przypadku ochrona ulegnie zmniejszeniu w sytuacji zastosowania wypowiedzenia zmieniającego pod rygorem przepisów ustawy o zwolnieniach grupowych.