Do 30 listopada zakłady pracy chronionej mają czas na składanie wniosków o refundację kosztów administracyjnych, budowy i rozbudowy swoich obiektów oraz transportowych.
W tym roku pracodawcy, którzy mają status zakładu pracy chronionej (ZPChr) i osiągają 50-proc. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, mogą ubiegać się o pomoc udzielaną na podstawie art. 32 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. nr 127, poz. 721).
Zgodnie z nim zakład pracy chronionej może otrzymać w przyszłym roku refundację kosztów budowy i rozbudowy obiektów oraz firmowych pomieszczeń, kosztów administracyjnych oraz transportowych. Na ten cel, jak informuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), ma być przeznaczone 35 mln zł.

35 mln zł przeznaczy w 2012 roku PFRON dla ZPChr na dofinansowanie inwestycji i administrowanie

– ZPChr chętnie korzystają z tej formy pomocy, a w tym roku jej przyznanie było niemożliwe, bo w budżecie PFRON nie było pieniędzy na ten cel – tłumaczy Edyta Sieradzka z Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, która z pytaniem w tej sprawie zwróciła się do PFRON.
Firma może więc otrzymać dofinansowanie np. do zakupu i użytkowania samochodu, którym osoby niepełnosprawne są dowożone do pracy.
Z kolei w ramach kosztów administracyjnych PFRON może dofinansować koszt zatrudnienia pracownika, który zajmuje się obsługą zadań związanych z zatrudnianiem niepełnosprawnych, m.in. składaniem wniosków o dopłaty do ich pensji i obowiązków sprawozdawczych.
Zasady ubiegania się refundację poszczególnych rodzajów kosztów ponoszonych przez ZPChr zawarte są w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 22 kwietnia 2009 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. nr 70, poz. 603).
Zgodnie z nim termin składania wniosków mija 30 listopada roku poprzedzającego ten, na który ma być udzielona refundacja.
Więcej czasu, bo do 15 listopada 2012 r., będą miały ZPChr, które będą chciały skorzystać z drugiej formy pomocy, czyli dofinansowania do oprocentowania kredytów bankowych. PFRON przeznaczy na to działanie 6 mln zł.