Do 30 listopada zakłady pracy chronionej mają czas na składanie wniosków o refundację kosztów administracyjnych, budowy i rozbudowy swoich obiektów oraz transportowych.
W tym roku pracodawcy, którzy mają status zakładu pracy chronionej (ZPChr) i osiągają 50-proc. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, mogą ubiegać się o pomoc udzielaną na podstawie art. 32 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. nr 127, poz. 721).
Zgodnie z nim zakład pracy chronionej może otrzymać w przyszłym roku refundację kosztów budowy i rozbudowy obiektów oraz firmowych pomieszczeń, kosztów administracyjnych oraz transportowych. Na ten cel, jak informuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), ma być przeznaczone 35 mln zł.