Oświadczenia osób ubiegających się o rentę lub emeryturę będzie można składać korzystając z internetu. Taką możliwość wprowadza rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz.U. nr 237, poz. 1412). Właśnie zostało ono opublikowane.

Zgodnie z nim osoba ubiegająca się o świadczenie będzie mogła złożyć wniosek w tej sprawie w formie elektronicznej, korzystając ze specjalnej skrzynki podawczej ZUS. Dokument ten musi być podpisany za pomocą kwalifikowanego e-podpisu posiadającego certyfikat.

ZUS będzie tak samo chronić dokumentację papierową i elektroniczną

Korzystając z sieci, będzie można także złożyć wniosek uwierzytelniony przy wykorzystaniu profilu zaufanego ePUAP. Taka możliwość wynika z art. 20a ust. 1 ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. nr 64, poz. 565 z późn. zm.). Taka forma potwierdzenia tożsamości jest bezpłatna, wymaga tylko zalogowania się na rządowej e-platformie.

Jednocześnie e-wniosek musi spełniać wszystkie wymagania stawiane dokumentom papierowym. W praktyce oznacza to, że musi być w nim określone, czego dotyczy. Niezbędne jest także podanie danych osoby zainteresowanej. Tylko w przypadku wniosków o rentę rodzinną konieczne jest także uwzględnienie danych osoby zmarłej.

Elektroniczna forma uprości także przesyłanie wniosków przez zagraniczne instytucje ubezpieczeniowe.

Nowe rozporządzenie zrównuje ze sobą akta spraw prowadzonych w formie papierowej i elektronicznej. Dodatkowym plusem takiego rozwiązania będzie to, że oryginały dokumentów złożonych przez ubezpieczonego do ZUS po ich przetworzeniu w formie elektronicznej zostaną zwrócone zainteresowanemu, a ich kopie będą przechowywane przez ZUS przez 50 lat.

Nowe rozporządzenie wejdzie w życie 23 listopada br.