Jeżeli rodzice zadeklarują, że ich pobyt poza krajem ma charakter tymczasowy, gmina może wypłacić becikowe – orzekł WSA w Opolu.

Rodzice mają problem z uzyskaniem becikowego w sytuacji, gdy są wprawdzie zameldowani w Polsce, ale deklarują jako swoje obecne miejsce pobytu, inny kraj np. Wielką Brytanię. Niektóre gminy odmawiają jego przyznania, bo zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.) przysługują one osobom, które mieszkają w Polsce w czasie okresu zasiłkowego (czyli od 1 listopada do 31 października następnego roku). W związku z tym, że ustawa nie wskazuje, co należy rozumieć przez miejsce zamieszkania, stosowana jest definicja wynikająca z kodeksu cywilnego. Określa ona, że miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu.

1 tys. zł wynosi becikowe w Polsce

Jednemu z takich rodziców gmina odmówiła przyznania świadczenia, uznając, że centrum spraw życiowych rodziny, czyli miejscem, gdzie skupione jest ich życie rodzinne i zawodowe, jest Wielka Brytania. Rodzic ten odwołał się do samorządowego kolegium odwoławczego, a następnie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, skargę uzasadniając m.in. tym, że pobyt za granicą jest czasowy i ma charakter zarobkowy. Sąd w wyroku z 22 września 2011 (II SA/Op 248/11) przychylił się do tej argumentacji i uchylił decyzję gminy. Stwierdził, że nawet długotrwałe opuszczenie miejsca zamieszkania w związku z wyjazdem za granicę w celach zarobkowych nie stanowi przeszkody do posiadania miejsca zamieszkania w Polsce. Zwłaszcza gdy rodzic w sposób niebudzący wątpliwości wykaże czasowy charakter pobytu za granicą.

– W takich przypadkach prosimy rodziców o złożenie nam dodatkowego oświadczenia, w którym określą, że centrum ich spraw życiowych jest w Polsce – mówi Joanna Błachowska-Kurbiel, dyrektor Szczecińskiego Centrum Świadczeń.

Sąd dodał też, że za odmową becikowego nie może też przemawiać okoliczność otrzymywania przez jednego z rodziców świadczeń rodzinnych na to dziecko w Wielkiej Brytanii.