Jeżeli rodzice zadeklarują, że ich pobyt poza krajem ma charakter tymczasowy, gmina może wypłacić becikowe – orzekł WSA w Opolu.

Rodzice mają problem z uzyskaniem becikowego w sytuacji, gdy są wprawdzie zameldowani w Polsce, ale deklarują jako swoje obecne miejsce pobytu, inny kraj np. Wielką Brytanię. Niektóre gminy odmawiają jego przyznania, bo zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.) przysługują one osobom, które mieszkają w Polsce w czasie okresu zasiłkowego (czyli od 1 listopada do 31 października następnego roku). W związku z tym, że ustawa nie wskazuje, co należy rozumieć przez miejsce zamieszkania, stosowana jest definicja wynikająca z kodeksu cywilnego. Określa ona, że miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu.

1 tys. zł wynosi becikowe w Polsce