Tylko sześć miesięcy wystarczy pełnić funkcję kierowniczą w MEN i podległych mu jednostkach, aby otrzymać od ministra edukacji narodowej nagrodę roczną. Trzeba jednak wykazać się efektywnością i terminowością w realizowaniu zadań.
Nowy sposób przyznawania nagród rocznych dla osób na kierowniczych stanowiskach w resorcie edukacji narodowej i podległych mu jednostkach przewiduje projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym podmiotami prawnymi. Trafi do konsultacji społecznych.
– Za 2009 r. nagrodę roczną otrzymałem pod koniec 2010 r., a w tym od uznania ministra zależy, czy będę mógł na nią liczyć – mówi Roman Dziedzic, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie.
Dodaje, że on sam decyduje o przyznaniu nagrody głównej księgowej.
W tym roku dyrektorzy podlegli resortowi edukacji narodowej nie otrzymali jeszcze nagród za 2010 r. Zgodnie z projektem wypłacone mają one zostać na podstawie dotychczasowych przepisów.
Projekt przewiduje też określenie szczegółowych przesłanek do otrzymania nagrody. Kierownik jednostki otrzyma nagrodę roczną, jeśli podmiot, w którym jest zatrudniony, efektywnie realizował zadania, terminowo regulował zobowiązania i miał zatwierdzone sprawozdanie finansowe.
Ponadto będzie też możliwe uzyskanie nagrody rocznej, jeśli wskazana osoba pełni funkcję kierowniczą przez co najmniej sześć miesięcy roku obrotowego. Najczęściej jest to rok kalendarzowy.