Większy odsetek studentów kończących studia w terminie, wyższe kompetencje zawodowe, lepsze wyniki w nauce – uczelnie raportują, jak wypadł pierwszy rocznik studentów kierunków zamawianych. Dotarliśmy do tego raportu.
Wydział mechaniczny energetyki i lotnictwa na Politechnice Warszawskiej terminowo ukończy dwa razy więcej studentów niż w latach ubiegłych. „Stypendia i dodatkowe szkolenia zmniejszyły odsiew studentów, (...) procent terminowego ukończenia studiów na MEL-u szacowany jest na 70 – 80 proc. w porównaniu z poprzednimi latami, gdy wynosił on 30 – 40 proc.” – raportuje Politechnika Warszawska. Podobną tendencję zauważyły 32 spośród 46 tych uczelni, które wzięły udział w pilotażowym programie kierunków zamawianych w 2008 r.
Ilu studentów kończy studia zamawiane / DGP
Na części z nich studenci naukę zakończą dopiero po siedmiu semestrach, a więc dopiero w lutym przyszłego roku będą znane ich wyniki. Wskazują one, że efekty wprowadzenia kierunków zamawianych są lepsze niż opisane przez „DGP” na początku października, kiedy nie było jeszcze pełnych danych.

80 proc. studentów tego programu kończy naukę zgodnie z planem

Wyższy poziom nauczania widać nie tylko w liczbie i terminowości składania prac przez absolwentów. Przekłada się on także na wyniki nauczania. „Średnia ocen końcowych uzyskanych przez wspieranych studentów wynosi 4,2, podczas gdy dla studentów z naboru 2007 (niestudiujących w trybie zamawianym – red.) wynosiła 3,95 – piszą władze Uniwersytetu Gdańskiego o realizowanym przez siebie kierunku matematyka ekonomiczna.
Uczelnie zwracają też uwagę na dodatkowe umiejętności, które pozyskali studenci, a które bez wsparcia finansowego z budżetu państwa nie byłyby możliwe. Studenci matematyki z Uniwersytetu Warszawskiego w ciągu trzech lat mieli trzy intensywne kursy z zakresu matematyki stosowanej prowadzone przez światowej klasy ekspertów.
Uniwersytet Rzeszowski oferował przyszłym matematykom blok zajęć praktycznego wykorzystania tego zawodu, które prowadzili specjaliści ze Związku Banków Polskich. Studenci toruńskiego UMK z Wydziału Matematyki i Informatyki wyjdą na rynek pracy z certyfikatami potwierdzającymi ich umiejętności praktyczne, przyznane im przez firmę informatyczną SPSS. Walory te doceniają pracodawcy. Student Politechniki Poznańskiej otrzymał np. stypendium firmy Volkswagen Polska „Best From The Best”. Zresztą większość studiujących na tej uczelni kierunki zamawiane jest gratyfikowana dodatkowymi stypendiami, które przyznaje rektor.
Ponad 80 proc. młodych ludzi, którzy rozpoczęli naukę w pilotażowym programie studiów w trybie licencjackim, kontynuuje ją na studiach magisterskich, część już znalazła pracę u pracodawców, u których odbywali praktyki bądź staże studenckie.
Od 2009 kierunki zamawiane realizowane są w formie rządowego programu. Najlepsi studenci studiów uznanych przez MNiSW za strategiczne dla gospodarki kraju otrzymują tysiąc złotych stypendium. Do 2011 r. wydano na ten cel około 80 mln zł. Cały program, czyli wsparcie finansowe dla uczelni, by mogły na tych kierunkach oferować bogatszą ofertę, około 210 mln zł.