Podstawowy urlop macierzyński nie ulegnie przedłużeniu i w kolejnych latach będzie przysługiwał nadal w wymiarze: 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, 31 tygodni – przy urodzeniu dwojga dzieci, 33 tygodni – przy urodzeniu trojga dzieci, 35 tygodni – przy urodzeniu czworga dzieci lub 37 tygodni – przy urodzeniu pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Od 2012 roku ulegnie natomiast wydłużeniu dodatkowy urlop macierzyński. Docelowo (w 2014 roku) będzie on przysługiwać w wymiarze: do sześciu tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie lub do ośmiu tygodni – przy urodzeniu więcej niż jednego dziecka.

W 2011 roku w razie urodzenia jednego dziecka przysługuje on w wymiarze do dwóch tygodni, a w 2012 roku i 2013 roku będzie przysługiwać w wymiarze do czterech tygodni. Natomiast w razie urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie dodatkowy urlop macierzyński w 2011 roku należy się w wymiarze do trzech tygodni, a w 2012 roku i 2013 roku będzie przysługiwać w wymiarze do sześciu tygodni.

W 2012 roku maksymalny dodatkowy urlop macierzyński z tytułu urodzenia jednego dziecka wzrośnie więc o dwa tygodnie w stosunku do wymiaru tego urlopu z 2011 roku, a w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka jego zwiększenie będzie mogło wynosić aż trzy tygodnie.

Dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany jednorazowo, w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności, bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego.

Fakultatywna część urlopu macierzyńskiego jest udzielana na pisemny wniosek pracownicy, składany w terminie nie krótszym niż siedem dni przed rozpoczęciem korzystania z tej części urlopu.

Dodatkowy urlop macierzyński w zwiększonym wymiarze będzie przysługiwać nie tylko osobie, która rozpocznie go w 2012 roku. Pracownica, która rozpocznie go do 31 grudnia 2011 r. i będzie korzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego 1 stycznia 2012 r., będzie mieć prawo do części dodatkowego urlopu odpowiadającej różnicy między jego wymiarem podwyższonym a dotychczasowym. Takiej części dodatkowego urlopu będzie udzielać się jednorazowo w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności, bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w dotychczasowym wymiarze, na pisemny wniosek składany w terminie nie krótszym niż trzy dni przed rozpoczęciem korzystania z tej części urlopu.

Z dodatkowego urlopu macierzyńskiego może skorzystać także pracownik – ojciec wychowujący dziecko.

W 2012 roku przedłużeniu do dwóch tygodni ulegnie także urlop ojcowski. W 2011 roku przysługuje on w wymiarze tygodnia. Taki urlop przysługuje do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia albo do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko siódmego roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Urlopu ojcowskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż siedem dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.

Pracownik, który 1 stycznia 2012 r. będzie korzystał z tygodniowego urlopu ojcowskiego, będzie miał prawo do części urlopu odpowiadającej różnicy między wymiarem podwyższonym a dotychczasowym. Będzie ona udzielana bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu w dotychczasowym wymiarze, na pisemny wniosek składany w terminie nie krótszym niż trzy dni przed rozpoczęciem korzystania z tej części urlopu.

Anna Puszkarska, radca prawny