Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z FGŚP.

O taką pomoc mogą się ubiegać osoby, które nie otrzymały należnych wynagrodzeń z powodu faktycznego zaprzestania działalności przez pracodawcę, trwającego dłużej niż 2 miesiące (czyli np. gdy pracodawca porzucił prowadzoną przez siebie działalność i nie można ustalić miejsca jego pobytu). W takim przypadku pracownikowi wypłaca się zaliczkę na poczet niezaspokojonych przez pracodawcę roszczeń pracowniczych, w kwocie nie wyższej niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę (1386 zł w 2011 r. i 1500 zł w 2012 r.).

Obecnie wnioski o wypłatę zaliczki składa się do kierownika Biura Terenowego FGŚP. Od 1 stycznia 2012 r. fundusz straci jednak osobowość prawną, a jego zadania przejmą marszałkowie województw i wojewódzkie urzędy pracy. Wniosek o wypłatę zaliczki trzeba będzie więc od nowego roku składać do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. Należy dołączyć do niego także informacje lub dokumenty uprawdopodobniające wystąpienie niewypłacalności pracodawcy lub dowód złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, a także podpisany przez pracownika druk zgłoszenia do ubezpieczeń ZUS ZUA.