Ubezpieczony urodził się 15 września 1954 r. W 2005 roku ZUS ustalił mu kapitał początkowy, uwzględniając m.in. zarobki z 1983 roku, kiedy to przystąpił do ubezpieczenia i pracował od 1 września do 31 grudnia. Zamierza zgłosić wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego. Czy może liczyć na to, że jego nowa kwota będzie wyższa od obliczonej poprzednio?

Wysokość kapitału początkowego ustalanego z tytułu stażu ubezpieczeniowego przebytego do końca 1998 roku uzależniona jest w dużej mierze od podstawy jego wymiaru (emerytury hipotetycznej, która przysługiwałaby ubezpieczonemu na 31 grudnia 1998 roku). ZUS ustala tę podstawę w kilku etapach.

Wysokość ustalanego przez ZUS kapitału uzależniona jest od tzw. emerytury hipotetycznej

Porównanie do przeciętnej płacy

W tym celu najpierw porównuje zarobki ubezpieczonego z wybranych lat kalendarzowych (na ogół 10 kolejnych lub 20 dowolnie wybranych z całego okresu sprzed 1999 roku) do przeciętnych wynagrodzeń z tych lat.

W ten sposób uzyskuje, w odniesieniu do każdego roku, wskaźnik wyrażony w procentach. Ich sumę dzieli następnie przez liczbę lat uwzględnionych przy ustalaniu podstawy wymiaru, obliczając tym samym wskaźnik wysokości podstawy wymiaru kapitału początkowego.

Wielkość tę ZUS mnoży następnie przez kwotę bazową obowiązującą w II kwartale 1998 roku (1220,89 zł), dzięki czemu ustala podstawę wymiaru kapitału początkowego (emerytury hipotetycznej).

Poprzednie zasady ograniczały wskaźnik

Jeszcze do niedawna obowiązywały niekorzystne dla ubezpieczonych przepisy, które nakazywały ustalać stosunek zarobków do przeciętnego wynagrodzenia w opisany powyżej sposób również za rok, w trakcie którego rozpoczęli pracę. Porównanie wynagrodzenia uzyskanego w pierwszym roku ubezpieczenia do przeciętnej płacy ze wszystkich miesięcy tego roku skutkowało niższym wskaźnikiem za ten rok, a tym samym niższą wysokością kapitału początkowego.