W ciągu ostatnich 10 lat co dziewiąty dorosły Polak (11 proc.) pracował za granicą. Głównym miejscem czasowych migracji zarobkowych Polaków są Niemcy i Wielka Brytania - wynika z sondażu CBOS.

Jak czytamy w komunikacie CBOS przesłanym PAP w środę, odsetek osób deklarujących, że w ostatnich 10 latach pracowały za granicą jest zbliżony do notowanego w ubiegłych latach.

Ponadto, z uzyskanych deklaracji wynika, że co setny (1 proc.) badany jest obecnie zatrudniony poza krajem - są to osoby, które mieszkają w Polsce i dojeżdżają do pracy za granicę lub mieszkają na stałe za granicą, ale w czasie realizacji badania przebywały akurat w kraju. W badaniu nie zostały uwzględnione osoby, które obecnie mieszkają i pracują poza krajem.

Zdecydowana większość tych, którzy w ciągu ostatniej dekady podejmowali pracę za granicą, pracowała tam w okresie, kiedy Polska była już członkiem Unii Europejskiej; przy czym dwie trzecie (66 proc.) wyjechało za granicę już po akcesji, a 22 proc. - jeszcze przed 1 maja 2004 roku, ale kontynuowali pracę po przystąpieniu Polski do UE.

W poprzednich latach badania wskazywały, że mężczyźni dwukrotnie częściej niż kobiety mieli doświadczenia związane z pracą za granicą. W tegorocznym badaniu deklaracje kobiet i mężczyzn są bardziej zbliżone: wyjazd do pracy w ciągu ostatniej dekady lub obecne zatrudnienie za granicą deklaruje 14 proc. mężczyzn i 11 proc. kobiet.

Zdecydowanie najbardziej aktywne pod względem migracji zarobkowej za granicę były osoby mające od 25 do 34 lat - 27 proc. z tej grupy wiekowej deklaruje, że w ostatniej dekadzie pracowało za granicą lub pracuje tam obecnie.

Jeszcze kilka lat temu pracę zarobkową poza Polską najczęściej podejmowały osoby z wyższym wykształceniem, jednak ubiegłoroczne i tegoroczne badanie pokazało, że osoby najlepiej wykształcone deklarują zatrudnienie za granicą równie często jak badani mający wykształcenie średnie lub zasadnicze zawodowe. Najnowsze badanie pokazało, że poza Polską pracowało (lub pracuje tam obecnie) 15 proc. osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym, 13 proc. z wykształceniem średnim i 16 proc. z dyplomem wyższej uczelni. Wśród osób z wykształceniem podstawowym odsetek pracujących za granicą wynosi 5 proc.

Głównym miejscem czasowych migracji zarobkowych Polaków są Niemcy - wyjazd do tego kraju deklarowało ponad dwie piąte (43 proc.) osób, które w ostatniej dekadzie pracowały za granicą lub obecnie są zatrudnione. Kolejne najpopularniejsze kierunki migracji zarobkowej Polaków to Wielka Brytania (25 proc.), Holandia (13 proc.) oraz Włochy (8 proc.).

Niemal połowa tych, którzy deklarują, że w ciągu ostatnich 10 lat podejmowali pracę zarobkową za granicą i powrócili już do kraju, podczas ostatniego wyjazdu pracowała poza Polską trzy miesiące lub krócej (49 proc.). 22 proc. badanych pracujących poza Polską była tam zatrudniona od ponad trzech miesięcy do roku. Na dłużej niż rok wyjechało do pracy ogółem 29 proc. badanych z omawianej grupy.

Z deklaracji wynika, że obecnie niemal w co dziesiątym gospodarstwie domowym w Polsce (9 proc.) ktoś pracuje poza granicami kraju. Oznacza to, że obecnie pracuje za granicą ponad milion dwieście tysięcy Polaków (przy założeniu, że z jednego gospodarstwa domowego wyjechała tylko jedna osoba i bez uwzględnienia gospodarstw domowych, z których wszyscy członkowie wyemigrowali za pracą).

Jeżeli chodzi o plany dotyczące pracy za granicą, taką chęć deklaruje 17 proc. dorosłych Polaków. Mniej więcej połowa z nich (co stanowi 9 proc. ogółu badanych) podjęła lub zamierza podjąć starania o uzyskanie takiej pracy, a pozostali byliby nią zainteresowani, gdyby dostali taką propozycję.

Najbardziej zainteresowani zatrudnieniem za granicą są najmłodsi respondenci - od 18 do 24 roku życia. Niemal jedna trzecia z nich (31 proc.) zamierza w przyszłości starać się o zatrudnienie poza Polską lub już to czyni, a dalsze 17 proc. przyjęłoby lub rozważyłoby ofertę pracy za granicą, gdyby ją otrzymało.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w dniach 29 września - 5 października 2011 roku na liczącej 1099 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.