Emeryci, którzy wcześniej otrzymywali renty rodzinne lub z tytułu niezdolności do pracy, i zachowali do nich prawo, otrzymają je nawet po zawieszeniu wypłaty emerytury.
Po naszej publikacji „Nie można mieć renty po emeryturze” „DGP” nr 208/2011 dotyczącej osób, które już straciły prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, pojawiły się wątpliwości co mają zrobić osoby mogące pobierać kilka świadczeń z ZUS.
– Wydając decyzję o wstrzymaniu wypłaty emerytury z powodu nierozwiązania stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą, sprawdzamy, czy świadczeniobiorca nie posiada uprawnień do innych świadczeń – mówi Joanna Biniecka z oddziału ZUS w Sosnowcu.
W takiej sytuacji mogą być osoby, które przeszły na emeryturę od 8 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r., kiedy nie było obowiązku zwolnienia się z pracy chociażby na jeden dzień. Wiele z tych osób wcześniej miało prawo do renty rodzinnej lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Ze względu na fakt, że emerytura przeważnie była wyższa niż renta, ubezpieczeni zdecydowali się na otrzymywanie tego pierwszego świadczenia. Osoby te często nadal kontynuują zatrudnienie u tego samego pracodawcy bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy. Kiedy 1 stycznia 2011 r. zmieniły się przepisy, stało się jasne, że ZUS będzie wypłacać emerytury tylko osobom, które zwolnią się z pracy. Zasada ta wynika z art. 103a ustawy emerytalnej. Zgodnie z nim prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego w tej samej firmie.
– ZUS sprawdza, czy orzeczenie o niezdolności do pracy lub uprawnienia do renty rodzinnej są nadal aktualne – mówi Joanna Biniecka.
Wskazuje, że termin ważności orzeczenia lekarskiego ma znaczenie w przypadku rent z tytułu niezdolności do pracy. Te bowiem są przyznawane najczęściej na czas określony.
– Jeśli osoba mająca wciąż prawo do renty, ma wstrzymaną wypłatę emerytury, to wypłacimy jej rentę – dodaje.
Podobnie jest w przypadku rent rodzinnych. Świadczenie otrzyma na przykład kobieta mająca ustalone prawo do renty rodzinnej po zmarłym mężu, która podjęła decyzję o łączeniu zatrudnienia z pobieraniem emerytury. Ponieważ od października br. ZUS zawiesił jej wypłatę emerytury, ponownie będzie otrzymywać rentę rodzinną. Wysokość takiego świadczenia podobnie jak renty z tytułu niezdolności do pracy będzie zwiększona o waloryzacje przypadające w okresie od daty zawieszenia prawa do tej renty do dnia jej przywrócenia.
– W takim przypadku osoba uprawniona do renty rodzinnej nie musi składać żadnego dodatkowego wniosku o jej wypłatę – zauważa Joanna Biniecka.
Z pracy nie muszą się także zwalniać osoby mające prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, które po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego (60 lat – kobieta, 65 lat – mężczyzna) z urzędu przeszły z renty na emeryturę. W praktyce takie osoby mogą pracować u swojego dotychczasowego pracodawcy bez groźby zawieszenia wypłaty emerytury.