Radni Stargardu Szczecińskiego namawiają pozostałe gminy w Zachodniopomorskiem do zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego przepisów o pieczy zastępczej.
Trybunał Konstytucyjny powinien zbadać, czy brak dodatkowych dochodów na zatrudnianie asystentów rodziny i zmniejszenie dotacji na wypłatę zasiłków stałych jest zgodny z konstytucją – postulują radni Stargardu Szczecińskiego. 25 października podjęli uchwałę w sprawie wystąpienia do TK o zbadanie zgodności z konstytucją art. 197 ust. 1 i 2 oraz 247 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. nr 149, poz. 887).
Przykładowe zadania nakładane na samorządy / DGP
Chodzi o to, że od 1 stycznia 2012 r. samorządy będą miały nowe obowiązki wynikające z tej ustawy. W przypadku gmin dotyczą one m.in. zatrudniania asystentów rodziny i ponoszenia częściowych kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Sprzeciw gmin budzi brak nowych źródeł finansowania tych zadań.
– Nasi prawnicy zaczęli już przygotowywać wniosek do trybunału. Na razie trudno jednak określić, kiedy zostanie on złożony – mówi Agata Kmieć-Łuciuk, naczelnik wydziału polityki społecznej Urzędu Miasta w Stargardzie Szczecińskim.
Dodaje, że urząd rozesłał pisma o podjęciu takiego działania do wszystkich gmin z województwa zachodniopomorskiego. Wiele z nich odpowiedziało, że również będą przygotowywać wnioski w tej sprawie.
– Zainteresowanym gminom udostępniliśmy wzór naszej uchwały – zapowiada Agata Kmieć-Łuciuk.
Radni w uchwale wskazują, że wymienione wyżej artykuły ustawy o pieczy zastępczej nie rozstrzygają ostatecznie kwestii finansowania nowych zadań i mają charakter fakultatywny. Mówią one o możliwości otrzymywania przez samorządy dotacji na realizację zadań w niej przewidzianych oraz o prowadzeniu przez ministra pracy i polityki społecznej programu wspierającego. Problem w tym, że ministerialny program ma być prowadzony tylko przez trzy lata.
Przepisy te są więc sprzeczne z art. 167 ust. 1 i 4 konstytucji. Zgodnie z nim jednostki samorządu mają zapewniony udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań, a zmiany w zakresie zadań i kompetencji następują wraz z odpowiednimi zmianami w podziale tych dochodów. Tymczasem w przypadku ustawy warunek ten nie został spełniony.
To niejedyny wniosek do TK, który zamierzają skierować radni Stargardu Szczecińskiego. W drugiej uchwale podjęli taką samą decyzję w sprawie art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. To na podstawie tego artykułu Ministerstwo Finansów wydało w tym roku interpretację dotyczącą zmniejszenia dotacji ze 100 proc. do 80 proc. na wypłatę zasiłków stałych przyznawanych na podstawie przepisów o pomocy społecznej.