Radni Stargardu Szczecińskiego namawiają pozostałe gminy w Zachodniopomorskiem do zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego przepisów o pieczy zastępczej.
Trybunał Konstytucyjny powinien zbadać, czy brak dodatkowych dochodów na zatrudnianie asystentów rodziny i zmniejszenie dotacji na wypłatę zasiłków stałych jest zgodny z konstytucją – postulują radni Stargardu Szczecińskiego. 25 października podjęli uchwałę w sprawie wystąpienia do TK o zbadanie zgodności z konstytucją art. 197 ust. 1 i 2 oraz 247 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. nr 149, poz. 887).
Chodzi o to, że od 1 stycznia 2012 r. samorządy będą miały nowe obowiązki wynikające z tej ustawy. W przypadku gmin dotyczą one m.in. zatrudniania asystentów rodziny i ponoszenia częściowych kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Sprzeciw gmin budzi brak nowych źródeł finansowania tych zadań.