Takie zmiany od 1 stycznia 2012 wprowadzi ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 197, poz. 1170). Weszła ona w życie 6 października.

Na podstawie nowych przepisów dotychczasowe zadania Biur Terenowych FGŚP przejmą marszałkowie i wojewódzkie urzędy pracy. Jest to konieczne, bowiem od nowego roku fundusz straci osobowość prawną, a jego dysponentem stanie się minister pracy i polityki społecznej.

Zmiany te będą miały wpływ na procedurę ubiegania się o wypłatę zaległych pensji ze środków FGŚP. Od 1 stycznia 2012 r. zbiorczy wykaz niezaspokojonych roszczeń pracowniczych trzeba będzie złożyć do marszałka województwa, a nie kierownika Biura Terenowego funduszu. Obowiązku tego, w ciągu jednego miesiąca od daty niewypłacalności firmy, ma dopełnić pracodawca, syndyk, likwidator lub inna osoba sprawująca zarząd majątkiem pracodawcy.

– Do marszałka trzeba będzie też składać wnioski uzupełniające, jeżeli zaspokojeniu podlegają roszczenia z okresów następujących po dacie niewypłacalności pracodawcy – mówi Małgorzata Lorenc, z firmy Lorenc – Doradztwo Kadrowe.

Podobnie również sami podwładni będą składać wnioski o wypłatę zaległych świadczeń do marszałka województwa, a nie do kierownika Biura Terenowego FGŚP. Przypomnijmy, że można go złożyć nie wcześniej niż po upływie dwóch tygodni od terminów przewidzianych do złożenia wykazu lub wykazu uzupełniającego (przez np. pracodawcę lub syndyka). Marszałek województwa dokona wypłaty niezwłocznie po stwierdzeniu, że wniosek obejmuje roszczenia podlegające zaspokojeniu ze środków FGŚP.