Tylko do końca tego roku rodziców ubiegających się o becikowe obowiązują łagodniejsze wymagania dotyczące zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego opiekę w trakcie ciąży.
O jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka mogą starać się matka, ojciec dziecka oraz opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka. Świadczenie to wynosi 1 tys. zł. Rodzice mają czas na złożenie wniosku w ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka. Natomiast osoby, które przysposobiły dziecko lub zostały ustanowione dla niego opiekunem prawnym albo faktycznym, mają na to 12 miesięcy od dnia, w którym to nastąpiło. Jednak nie może to być dłużej niż do ukończenia przez dziecko 18 lat.
Jednym z najważniejszych warunków, od których zależy przyznanie becikowego, jest posiadanie zaświadczenia wystawionego przez lekarza lub położną, które potwierdza, że przyszła matka była objęta opieką medyczną w trakcie ciąży. Musi być na nim wpisana data jednej wizyty w tracie ciąży. Natomiast po 1 stycznia 2012 r. przyznanie becikowego będzie uzależnione od tego, czy matka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu. Będzie to potwierdzać zaświadczenie, którego wzór jest określony w rozporządzeniu ministra zdrowia z 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz.U. z 2010 r. nr 183, poz. 1234).
Tylko takie zaświadczenia będą przyjmować gminy. Wpisany w nim zostanie tydzień ciąży, od którego rozpoczęła się opieka nad ciężarną, oraz daty trzech badań w każdym trymestrze ciąży. Warto podkreślić, że zmiana przepisów obejmie wszystkich rodziców, którzy będą składali wnioski w przyszłym roku, a nie tylko matki, które zajdą w ciążę po 1 stycznia.
Poza obowiązkowym zaświadczeniem przepisy nie określają, jakie inne dokumenty trzeba złożyć, aby otrzymać becikowe. Nie określiły też, jaki jest wzór wniosku o przyznanie tego świadczenia. Rodzic powinien więc zapytać się w swojej gminie, jakie ma wymagania w tym względzie.
Podstawa prawna
Art. 15b ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.).